Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
synů Charimových tři sta dvacet; Ezdráš 2,32›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 2

30 synů magbíšských sto padesát šest;
31 synů druhého Élama tisíc dvě stě padesát čtyři;
32 synů Charimových tři sta dvacet;
33 synů lódských, chadídských a ónoských sedm set dvacet pět;
34 synů jerišských tři sta čtyřicet pět;
35 synů Senáových tři tisíce šest set třicet.
36 Kněží: synů Jedajášových z domu Jéšuova devět set sedmdesát tři;
37 synů Imerových tisíc padesát dva;
38 synů Pašchúrových tisíc dvě stě čtyřicet sedm;
39 synů Charimových tisíc sedmnáct.
40 Levité: synů Jéšuových a Kadmíelových, totiž synů Hódavjášových, sedmdesát čtyři.
41 Zpěváci: synů Asafových sto dvacet osm.
42 Synové vrátných: synů Šalúmových, synů Aterových, synů Talmónových, synů Akúbových, synů Chatítových, synů Šobajových, všech sto třicet devět.
43 Chrámoví nevolníci: Synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi,
44 synové Kérosovi, synové Síahovi, synové Padónovi,
Ezdráš 2

45 synové Lebánovi, synové Chagábovi, synové Akúbovi,
46 synové Chágabovi, synové Šamlajovi, synové Chananovi,
47 synové Gidélovi, synové Gacharovi, synové Reajášovi,
48 synové Resínovi, synové Nekódovi, synové Gazamovi,
49 synové Uzovi, synové Paséachovi, synové Besajovi,
50 synové Asnovi, synové Meúnejců, synové Nefúsejců,
51 synové Bakbúkovi, synové Chakúfovi, synové Charchúrovi,
52 synové Baslútovi, synové Mechídovi, synové Charšovi,
53 synové Barkósovi, synové Síserovi, synové Tamachovi,
54 synové Nesíachovi a synové Chatífovi. -
55 Synové služebníků Šalomounových: synové Sótajovi, synové Sóferetovi, synové Perúdovi,
56 synové Jaelovi, synové Darkónovi, synové Gidélovi,
57 synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, synové Pokereta Sebajimského, synové Amíovi,
58 všech chrámových nevolníků a synů Šalomounových služebníků tři sta devadesát dva.
59 Tito vyšli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerúb-adánu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jejich otcovský rod a původ je z Izraele:
Komentáře k verši :

synů Charimových tři sta dvacet; Ezdráš 2,32

Počet veršů v Bibli je 31 167.