Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toto jsou představitelé svých rodů a seznam rodů těch, kteří se mnou vyšli z Babylóna za kralování krále Artaxerxa: Ezdráš 8,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 8

27 Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že vložil do srdce králi, aby obnovil lesk Hospodinova domu v Jeruzalémě,
28 a že mi příznivě naklonil krále a jeho rádce i všechny významné královy velmože. Vzchopil jsem se tedy, protože nade mnou byla ruka Hospodina, mého Boha, a shromáždil jsem představitele Izraele, aby šli se mnou.

Ezdráš, Kapitola 8

1 Toto jsou představitelé svých rodů a seznam rodů těch, kteří se mnou vyšli z Babylóna za kralování krále Artaxerxa:
2 Z Pinchasových synů Geršóm, z Ítamarových synů Daníel, z Davidových synů Chatúš.
3 Z Šekanjášových synů..., z Pareóšových synů Zekarjáš; spolu s ním bylo zapsáno do seznamu rodů sto padesát mužů.
4 Z Pachat-moábových synů Eljóenaj, syn Zerachjášův, a s ním dvě stě mužů.
5 Z Šekanjášových synů Jachíezelův syn a s ním tři sta mužů.
6 Z Adínových synů Ebed, syn Jónatanův, a s ním padesát mužů.
7 Z Élamových synů Ješajáš, syn Ataljášův, a s ním sedmdesát mužů.
8 Z Šefatjášových synů Zebadjáš, syn Míkaelův, a s ním osmdesát mužů.
9 Z Jóabových synů Óbadjáš, syn Jechíelův, a s ním dvě stě osmnáct mužů.
10 Z Šelómítových synů syn Jósifjášův a s ním sto šedesát mužů.
11 Z Bébajových synů Zekarjáš, syn Bébajův, a s ním dvacet osm mužů.
12 Z Azgádových synů nejmladší syn Jóchanan a s ním sto deset mužů.
13 Z Adoníkamových synů ti poslední. Jejich jména jsou: Elípelet, Jeíel a Šemajáš a s nimi šedesát mužů.
Ezdráš 8

14 Z Bigvajových synů Útaj a Zabúd a s ním sedmdesát mužů.
15 Shromáždil jsem je u řeky, která vtéká do Ahavy. Tam jsme tábořili tři dny. Pátral jsem mezi lidem a kněžími, ale nenašel jsem tam ani jednoho z levitů.
16 Proto jsem poslal pro představitele, pro Elíezera, Aríela, Šemajáše, Elnatana, Jaríba, druhého Elnatana, Nátana, Zekarjáše a Mešulama, i pro učeného Jójaríba a Elnatana.
17 Dal jsem jim vzkaz pro Ida, představitele místa Kasifji; naučil jsem je, co mají mluvit k Idovi a k jeho bratřím, chrámovým nevolníkům v místě Kasifji, aby nám přivedli sluhy pro dům našeho Boha.
18 Dobrotivá ruka našeho Boha byla nad námi, takže nám přivedli prozíravého muže ze synů Machlího, syna Léviho, syna Izraelova, a to Šerebjáše s jeho syny a bratry, celkem osmnáct;
19 dále Chašabjáše a s ním Ješajáše ze synů Merarího s jeho bratry a jejich syny, celkem dvacet.
20 A chrámových nevolníků, které dal David a velmožové k službě levitům, bylo dvě stě dvacet. Ti všichni byli uvedeni jménem.
21 Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, bychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro své dítky a i pro všechen svůj majetek přímou cestu.
22 Ostýchal jsem se totiž žádat od krále ozbrojený doprovod a jízdu, aby nám na cestě pomáhali proti nepříteli; řekli jsme králi: "Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí."
23 Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal.
24 Pak jsem oddělil dvanáct kněžských předáků; k nim Šerebjáše, Chašabjáše a s nimi deset jejich bratří.
25 Odvážil jsem jim stříbro a zlato i předměty jako oběť pozdvihování pro dům našeho Boha, to, co obětoval král se svými rádci a jeho velmožové i všechen Izrael, který tam byl.
26 Odvážil a předal jsem jim šest set padesát talentů stříbra, stříbrných nádob za sto talentů, zlata sto talentů,
27 dvacet zlatých koflíků po tisíci darejcích a dva předměty z výborného nazlátlého bronzu, žádoucí jako zlato.
28 Přitom jsem jim řekl: "Jste svatí Hospodinu, i tyto předměty jsou svaté. Toto stříbro a zlato je dobrovolný obětní dar pro Hospodina, Boha vašich otců.
Komentáře k verši :

Toto jsou představitelé svých rodů a seznam rodů těch, kteří se mnou vyšli z Babylóna za kralování krále Artaxerxa: Ezdráš 8,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.