Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Levité: synů Jéšuových a Kadmíelových, totiž synů Hódavjášových, sedmdesát čtyři. Ezdráš 2,40›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 2

38 synů Pašchúrových tisíc dvě stě čtyřicet sedm;
39 synů Charimových tisíc sedmnáct.
40 Levité: synů Jéšuových a Kadmíelových, totiž synů Hódavjášových, sedmdesát čtyři.
41 Zpěváci: synů Asafových sto dvacet osm.
42 Synové vrátných: synů Šalúmových, synů Aterových, synů Talmónových, synů Akúbových, synů Chatítových, synů Šobajových, všech sto třicet devět.
43 Chrámoví nevolníci: Synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi,
44 synové Kérosovi, synové Síahovi, synové Padónovi,
45 synové Lebánovi, synové Chagábovi, synové Akúbovi,
46 synové Chágabovi, synové Šamlajovi, synové Chananovi,
47 synové Gidélovi, synové Gacharovi, synové Reajášovi,
48 synové Resínovi, synové Nekódovi, synové Gazamovi,
49 synové Uzovi, synové Paséachovi, synové Besajovi,
50 synové Asnovi, synové Meúnejců, synové Nefúsejců,
51 synové Bakbúkovi, synové Chakúfovi, synové Charchúrovi,
52 synové Baslútovi, synové Mechídovi, synové Charšovi,
Ezdráš 2

53 synové Barkósovi, synové Síserovi, synové Tamachovi,
54 synové Nesíachovi a synové Chatífovi. -
55 Synové služebníků Šalomounových: synové Sótajovi, synové Sóferetovi, synové Perúdovi,
56 synové Jaelovi, synové Darkónovi, synové Gidélovi,
57 synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, synové Pokereta Sebajimského, synové Amíovi,
58 všech chrámových nevolníků a synů Šalomounových služebníků tři sta devadesát dva.
59 Tito vyšli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerúb-adánu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jejich otcovský rod a původ je z Izraele:
60 synů Delajášových, synů Tóbijášových a synů Nekódových šest set padesát dva.
61 A z kněžských příslušníků synové Chobajášovi, synové Kósovi a synové Barzilaje, který si vzal za ženu jednu z dcer Barzilaje Gileádského a je nazýván jejich jménem.
62 Ti hledali svůj rodokmen v seznamu rodů, ale marně; proto byli vyloučeni z kněžství jako nezpůsobilí.
63 Místodržící jim zapověděl jíst ze svatých přídělů kněžských, pokud nebude ustanoven kněz pro posvátné losy urím a tumím.
64 Celé shromáždění dohromady čítalo čtyřicet dva tisíce tři sta šedesát duší,
65 mimo jejich otroky a otrokyně, jejichž bylo sedm tisíc tři sta třicet sedm. Měli také dvě stě zpěváků a zpěvaček.
66 Koní bylo sedm set třicet šest, mezků dvě stě čtyřicet pět,
67 velbloudů čtyři sta třicet pět, oslů šest tisíc sedm set dvacet.
Komentáře k verši :

Levité: synů Jéšuových a Kadmíelových, totiž synů Hódavjášových, sedmdesát čtyři. Ezdráš 2,40

Počet veršů v Bibli je 31 167.