Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
synů Aterových, totiž Jechizkijášových, devadesát osm; Ezdráš 2,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 2

14 synů Bigvajových dva tisíce padesát šest;
15 synů Adínových čtyři sta padesát čtyři;
16 synů Aterových, totiž Jechizkijášových, devadesát osm;
17 synů Besajových tři sta dvacet tři;
18 synů Jórových sto dvanáct;
19 synů Chašumových dvě stě dvacet tři;
20 synů Gibarových devadesát pět;
21 synů betlémských sto dvacet tři;
22 mužů netófských padesát šest;
23 mužů anatótských sto dvacet osm;
24 synů azmávetských čtyřicet dva;
25 synů kirjátarimských, kefírských a beerótských sedm set čtyřicet tři;
26 synů rámských a gebských šest set dvacet jeden;
27 mužů mikmásských sto dvacet dva;
28 mužů bételských a ajských dvě stě dvacet tři;
Ezdráš 2

29 synů neboských padesát dva;
30 synů magbíšských sto padesát šest;
31 synů druhého Élama tisíc dvě stě padesát čtyři;
32 synů Charimových tři sta dvacet;
33 synů lódských, chadídských a ónoských sedm set dvacet pět;
34 synů jerišských tři sta čtyřicet pět;
35 synů Senáových tři tisíce šest set třicet.
36 Kněží: synů Jedajášových z domu Jéšuova devět set sedmdesát tři;
37 synů Imerových tisíc padesát dva;
38 synů Pašchúrových tisíc dvě stě čtyřicet sedm;
39 synů Charimových tisíc sedmnáct.
40 Levité: synů Jéšuových a Kadmíelových, totiž synů Hódavjášových, sedmdesát čtyři.
41 Zpěváci: synů Asafových sto dvacet osm.
42 Synové vrátných: synů Šalúmových, synů Aterových, synů Talmónových, synů Akúbových, synů Chatítových, synů Šobajových, všech sto třicet devět.
43 Chrámoví nevolníci: Synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi,
Komentáře k verši :

synů Aterových, totiž Jechizkijášových, devadesát osm; Ezdráš 2,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.