Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Všech zlatých a stříbrných nádob bylo pět tisíc čtyři sta. To všechno přinesl Šéšbasar, když byli přivedeni přesídlenci z Babylóna do Jeruzaléma. Ezdráš 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 2

9 Toto je jejich soupis: třicet zlatých obětních misek, tisíc stříbrných obětních misek, dvacet devět jiných misek,
10 třicet zlatých koflíků, čtyři sta deset náhradních stříbrných koflíků, tisíc jiných nádob.
11 Všech zlatých a stříbrných nádob bylo pět tisíc čtyři sta. To všechno přinesl Šéšbasar, když byli přivedeni přesídlenci z Babylóna do Jeruzaléma.

Ezdráš, Kapitola 2

1 Toto jsou příslušníci judského kraje, kteří přišli ze zajetí, přesídlenci, které do Babylóna přesídlil babylónský král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města.
2 Přišli se Zerubábelem, Jéšuou, Nechemjášem, Serajášem, Reelajášem, Mordokajem, Bilšánem, Misparem, Bigvajem, Rechúmem a Baanou. Soupis mužů izraelského lidu:
3 Synů Pareóšových dva tisíce sto sedmdesát dva;
4 synů Šefatjášových tři sta sedmdesát dva;
5 synů Arachových sedm set sedmdesát pět;
6 synů Pachat-moábových, totiž synů Jéšuových a Jóabových, dva tisíce osm set dvanáct;
7 synů Élamových tisíc dvě stě padesát čtyři;
8 synů Zatúových devět set čtyřicet pět;
9 synů Zakajových sedm set šedesát;
10 synů Baního šest set čtyřicet dva;
11 synů Bebajových šest set dvacet tři;
12 synů Azgadových tisíc dvě stě dvacet dva;
Ezdráš 2

13 synů Adoníkamových šest set šedesát šest;
14 synů Bigvajových dva tisíce padesát šest;
15 synů Adínových čtyři sta padesát čtyři;
16 synů Aterových, totiž Jechizkijášových, devadesát osm;
17 synů Besajových tři sta dvacet tři;
18 synů Jórových sto dvanáct;
19 synů Chašumových dvě stě dvacet tři;
20 synů Gibarových devadesát pět;
21 synů betlémských sto dvacet tři;
22 mužů netófských padesát šest;
23 mužů anatótských sto dvacet osm;
24 synů azmávetských čtyřicet dva;
25 synů kirjátarimských, kefírských a beerótských sedm set čtyřicet tři;
26 synů rámských a gebských šest set dvacet jeden;
27 mužů mikmásských sto dvacet dva;
Komentáře k verši :

Všech zlatých a stříbrných nádob bylo pět tisíc čtyři sta. To všechno přinesl Šéšbasar, když byli přivedeni přesídlenci z Babylóna do Jeruzaléma. Ezdráš 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.