Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Podle čtrnáctého Matitjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 1 Paralipomenon 25,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 25

19 Dvanáctý Chašabjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
20 Podle třináctého losu Šúbael, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
21 Podle čtrnáctého Matitjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
22 Podle patnáctého Jeremót, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
23 Podle šestnáctého Chananjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
24 Podle sedmnáctého Jošbekáša, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
25 Podle osmnáctého Chananí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
26 Podle devatenáctého Malótí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
27 Podle dvacátého Elijata, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
28 Podle dvacátého prvého Hótir, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
29 Podle dvacátého druhého Gidaltí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
30 Podle dvacátého třetího Machaziót, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
31 Podle dvacátého čtvrtého Rómamtí-ezer, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

1 Paralipomenon, Kapitola 26

1 Oddíly vrátných; z Kórachovců: Mešelemjáš, syn Kóreho ze synů Asafových.
2 Synové Mešelemjášovi: prvorozený Zekarjáš, druhý Jedíael, třetí Zebadjáš, čtvrtý Jatníel,
1 Paralipomenon 26

3 pátý Élam, šestý Jóchanan, sedmý Eljóenaj.
4 Synové Obéd-edómovi: prvorozený Šemajáš, druhý Józabad, třetí Jóach, čtvrtý Sákar, pátý Netaneel,
5 šestý Amíel, sedmý Jisakar, osmý Peúletaj, jemuž Bůh požehnal.
6 Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří se stali vladaři svého rodu, neboť to byli udatní bohatýři.
7 Synové Šemajášoi: Otní a jeho bratři Refael, Obéd a Elzábad, ti stateční; Elíhú a Semakjáš.
8 Ti všichni pocházeli ze synů Obéd-edómových; jejich synové a bratři byli stateční muži, schopní k službě, celkem dvaašedesát Obéd-edómovců.
9 Též Mešelemjáš měl osmnáct synů a bratří, statečných mužů.
10 Synové Chósy ze synů Merarího: Šimrí byl přední, ačkoli nebyl prvorozený, ale jeho otec ho ustanovil za předního,
11 druhý byl Chilkijáš, třetí Tebaljáš, čtvrtý Zekarjáš; všech synů a bratří Chósových bylo třináct.
12 To jsou oddíly vrátných, přední z mužů, kteří drželi stráže po boku svých bratří při službě v Hospodinově domě.
13 Jak o malém, tak o velkém losovali podle jejich otcovského rodu a podle jednotlivých bran.
14 Los východní brány padl Šelemjášovi; jeho syn Zekarjáš byl prozíravý rádce. Losovali a na něj padl los severní brány.
15 Na Obéd-edóma pak jižní a na jeho syny los zásobárny.
16 Na Šupíma a Chósa západní brána, která vede k silnici vzhůru; stráž stála vedle stráže.
17 Na východní straně bylo šest lévijců, na severní straně denně čtyři, na jižní straně denně čtyři, při zásobárně po dvou.
Komentáře k verši :

Podle čtrnáctého Matitjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 1 Paralipomenon 25,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.