Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kenanjáš, předák lévijců, určených k přenášení schrány, byl pověřen dozorem při přenášení; vyznal se v těchto věcech. 1 Paralipomenon 15,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 15

20 Zekarjáš, Azíel, Šemíramót, Jechíel, Uní, Elíab, Maasejáš a Benajáš doprovázeli vysoký zpěv na harfy,
21 Matitjáš, Elíflehú, Miknejáš, Obéd-edóm, Jeíel a Azazjáš doprovázeli hluboký zpěv na citary.
22 Kenanjáš, předák lévijců, určených k přenášení schrány, byl pověřen dozorem při přenášení; vyznal se v těchto věcech.
23 Berekjáš a Elkána byli při schráně vrátnými.
24 Kněží Šebanjáš, Jóšafat, Netaneel, Amasaj, Zekarjáš, Benajáš a Elíezer troubili před Boží schránou na pozouny. Obéd-edóm a Jechijáš byli také vrátnými při schráně.
25 David, izraelští starší a velitelé nad tisíci radostně vystupovali se schránou Hospodinovy smlouvy z Obéd-edómova domu.
26 Protože Bůh prokázal svou pomoc lévijcům, kteří nesli schránu Hospodinovy smlouvy, obětovali sedm býčků a sedm beranů.
27 David byl oděn pláštěnkou z bělostného plátna, stejně tak všichni lévijci, kteří nesli schránu, zpěváci a Kenanjáš, předák zpěváků při přenášení. David měl na sobě též lněný efód.
28 Celý Izrael vystupoval se schránou Hospodinovy smlouvy za ryčného troubení polnic a za zvuku pozounů, cymbálů, harf a citar.
29 Když schrána Hospodinovy smlouvy vstupovala do Města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se právě dívala z okna. Viděla krále Davida, jak poskakuje a křepčí, a v srdci jím pohrdla.

1 Paralipomenon, Kapitola 16

1 Boží schránu přinesli a umístili ji uprostřed stanu, který pro ni David postavil. I přinášeli před Bohem zápalné a pokojné oběti.
2 Když David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu.
3 Pak podělil každého z Izraele, každého muže i ženu, bochníčkem chleba a datlovým a hrozinkovým koláčem.
4 Potom určil lévijce, kteří by přisluhovali u Hospodinovy schrány a připomínali Hospodina, Boha Izraele, vzdávali mu chválu a oslavovali jej.
5 Asaf byl představeným, jeho zástupcem byl Zekarjáš. Jeíel, Šemíramót, Jechíel, Matitjáš, Elíab, Benajáš, Obéd-edóm a Jeíel hráli na harfy a citary, Asaf na zvučné cymbály.
1 Paralipomenon 16

6 Kněží Benajáš a Jachazíel hráli každodenně na pozouny před schránou Boží smlouvy.
7 Tehdy onoho dne nařídil David poprvé, aby Asaf a jeho bratří vzdávali Hospodinu chválu:
8 Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,
9 zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech,
10 honoste se jeho svatým jménem, ať se raduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!
11 Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
12 Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst,
13 potomkové Izraele, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení!
14 Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi.
15 Věčně pamatujte na jeho smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení.
16 Uzavřel ji s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi,
17 stanovil ji Jákobovi jako nařízení, Izraeli jako smlouvu věčnou:
18 "Dám ti kenaanskou zemi za dědičný úděl!"
19 Na počet vás byla malá hrstka, byli jste tam hosty.
20 Putovali od jednoho pronároda ke druhému, z jednoho království dál k jinému lidu.
Komentáře k verši :

Kenanjáš, předák lévijců, určených k přenášení schrány, byl pověřen dozorem při přenášení; vyznal se v těchto věcech. 1 Paralipomenon 15,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.