Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jójada, vévoda Áronovců, měl s sebou tři tisíce sedm set mužů. 1 Paralipomenon 12,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 12

26 ze Šimeónovců sedm tisíc jedno sto bohatýrů udatných v boji;
27 z Léviovců čtyři tisíce šest set;
28 Jójada, vévoda Áronovců, měl s sebou tři tisíce sedm set mužů.
29 Mládenec Sádok byl udatný bohatýr. Z domu jeho otce bylo dvaadvacet velitelů.
30 Z Benjamínovců, Saulových bratří, tři tisíce. Většina jich totiž dosud vykonávala strážní službu domu Saulovu.
31 Z Efrajimovců dvacet tisíc osm set udatných bohatýrů, proslulých ve svých otcovských rodech.
32 Z poloviny pokolení Manasesova osmnáct tisíc, kteří byli uvedeni jménem a určeni k tomu, aby Davida ustanovili králem.
33 Z Isacharovců přišli znalci časů, kteří poučovali Izraele, co má dělat. Jejich vůdců bylo dvě stě; všichni jejich bratří si řídili jejich pokyny.
34 Ze Zabulóna vytáhlo vojsko připravené k boji se všemi válečnými zbraněmi, padesát tisíc mužů odhodlaných bez váhání nastoupit.
35 Z Neftalího tisíc velitelů a s nimi třicet sedm tisíc mužů ozbrojených štítem a kopím.
36 Z Dana dvacet osm tisíc šest set mužů připravených k boji.
37 Z Ašera vytáhlo vojsko čtyřicet tisíc mužů připravených k boji.
38 Ze Zajordání z Rúbena, Gáda a z poloviny kmene Manasesova sto dvacet tisíc mužů v plné zbroji do boje.
39 Ti všichni byli bojovníci odhodlaní nastoupit do bitevní řady; přišli v pokoji do Chebrónu, aby ustanovili Davida králem nad celým Izraelem. Též všechen ostatní Izrael hodlal jednomyslně Davida ustanovit králem.
40 Pobyli tam s Davidem tři dny. Jedli a pili, co jim jejich bratří připravili.
1 Paralipomenon 13

41 A jejich sousedé až od Isachara, Zabulóna a Neftalího přiváželi na oslech, velbloudech, na mezcích i dobytčatech chléb, mouku, pletence sušených fíků, sušené hrozny, víno a olej a přiváděli množství skotu a bravu, neboť v Izraeli zavládla radost.

1 Paralipomenon, Kapitola 13

1 David se radil s veliteli nad tisíci a nad sty, s každým vojevůdcem.
2 David řekl celému shromáždění Izraele: "Pokládáte-li to za vhodné a za pokyn od Hospodina, našeho Boha, pošleme vzkaz svým ostatním bratřím do všech izraelských území a současně i kněžím a lévijcům do jejich měst a na jejich pastviny, aby se k nám shromáždili.
3 Přeneseme k nám schránu našeho Boha; za dnů Saulových jsme ji nevyhledávali."
4 Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid ten návrh pokládal za správný.
5 Proto David svolal celý Izrael, od ramene řeky Egyptské až k cestě do Chamátu, aby přenesli Boží schránu z Kirjat-jearímu.
6 Pak David a celý Izrael táhli do Baaly u Kirjat-jearímu v Judsku, aby odtud vynesli schránu Boha Hospodina, který sídlí nad cheruby, jehož jméno je vzýváno.
7 Vezli Boží schránu na novém povozu z domu Abínádabova. Povoz řídili Uza a Achjó.
8 David a celý Izrael bujaře křepčili před Bohem a zpívali za doprovodu citar, harf, bubínku, cymbálů a pozounů.
9 Když přišli ke Kídonovu humnu, napřáhl Uza ruku, aby uchopil schránu, protože spřežení vybočilo z cesty.
10 Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem a zabil ho, protože napřáhl ruku na schránu. Zemřel tam před Bohem.
11 Též David vzplanul, že se Hospodin prudce obořil na Uzu, a proto nazval to místo Peres-uza (to je Uzovo zbořenisko); jmenuje se tak dodnes.
12 V onen den pojala Davida bázeň před Bohem. Řekl: "Jak bych mohl vnést Boží schránu až k sobě?"
13 Proto David Boží schránu nepřenesl k sobě do Města Davidova, nýbrž ji dal dopravit do domu Obéd-edóma Gatského.
14 Boží schrána zůstala při domě Obéd-edómově; byla v jeho domě po tři měsíce. Hospodin požehnal Obéd-edómovu domu i všemu, co mu patřilo.
Komentáře k verši :

Jójada, vévoda Áronovců, měl s sebou tři tisíce sedm set mužů. 1 Paralipomenon 12,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.