Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Do seznamu rodů, podle svých rodopisů byli zapsáni jako náčelníci otcovských rodů, stateční bohatýři, celkem dvacet tisíc dvě stě. 1 Paralipomenon 7,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 7

7 A synové Belovi: Esbón, Uzí, Uzíel, Jerimót a Írí, těchto pět, náčelníci otcovských rodů, stateční bohatýři; do seznamu rodů jich bylo zapsáno dvacet dva tisíce třicet čtyři.
8 Synové Bekerovi: Zemíra, Jóaš, Elíezer, Eljóenaj, Omrí, Jeremót, Abijáš, Anatót a Alemet; tito všichni jsou synové Bekerovi.
9 Do seznamu rodů, podle svých rodopisů byli zapsáni jako náčelníci otcovských rodů, stateční bohatýři, celkem dvacet tisíc dvě stě.
10 Synové Jedíaelovi: Bilhán. A synové Bilhánovi: Jeúš, Binjamín, Ehúd, Kenaana, Zétan, Taršíš a Achíšachar.
11 Tito všichni jsou synové Jedíaelovi, podle náčelníků rodů, stateční bohatýři, sedmnáct tisíc dvě stě těch, kteří byli schopní k vojenské službě a vycházet do boje.
12 Synové Írovi: Šupím a Chupím. Synové Achérovi: Chuším.
13 Synové Neftalího: Jachasíel, Gúní, Jeser a Šalúm, synové Bilhy.
14 Synové Manasesovi: Asríel, kterého mu porodila jeho žena; jeho aramejská ženina porodila Makíra, otce Gileádova.
15 A Makír vzal ženu pro Chupíma a Šupíma; jméno jeho sestry bylo Maaka. Jméno druhorozeného bylo Selofchad; a Selofchad měl jen dcery.
16 Maaka, žena Makírova, porodila syna a pojmenovala ho Pereš; jeho bratr se jmenoval Šereš; a jeho synové: Úlam a Rekem.
17 Synové Úlamovi: Bedán. To jsou synové Gileáda, syna Makírova, syna Manasesova.
18 Jeho sestra Moleket porodila Íšhóda, Abíezera a Machlu.
19 A synové Šemídovi byli Achján, Šekem, Likchí a Aníam.
20 Synové Efrajimovi: Šútelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachat,
21 jeho syn Zábad, jeho syn Šútelach, Ezer a Elead. Ale povraždili je domorodci, muži z Gatu, neboť přitáhli, aby zabrali jejich stáda.
1 Paralipomenon 7

22 Po mnoho dnů truchlil jejich otec Efrajim a jeho bratři přišli, aby ho potěšili.
23 Pak vešel ke své ženě, ta otěhotněla a porodila syna; dal mu jméno Bería (to je V neštěstí), neboť byla v jeho domě v neštěstí.
24 Jeho dcerou byla Šeera; ta vybudovala Bét-chorón Dolní a Horní a Uzen-šeeru.
25 A jeho syn byl Refach a Rešef, jeho syn Telach, jeho syn Tachan,
26 jeho syn Laedán, jeho syn Amíhud, jeho syn Elíšama,
27 jeho syn Nón, jeho syn Jozue.
28 Jejich trvalé vlastnictví a sídliště: Bét-el s vesnicemi, na východě Naarán, na západě Gezer s vesnicemi, Šekem s vesnicemi, až do Aje s vesnicemi.
29 V rukou synů Manasesových byl Bét-šeán s vesnicemi, Taenak s vesnicemi, Megido s vesnicemi, Dór s vesnicemi. V těch místech sídlili synové Josefa, syna Izraelova.
30 Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišví, Bería a jejich sestra Serach.
31 Synové Beríovi: Cheber a Malkíel; to je otec Birzavitův.
32 Cheber zplodil Jafleta, Šómera, Chótama a jejich sestru Šúu.
33 Synové Jafletovi: Pásak, Bimhál a Ašvát; to jsou synové Jafletovi.
34 Synové Šemerovi: Achí a Rohga, Jechuba a Arám.
35 Synové Helema, jeho bratra: Sófach, Jimna, Šéleš a Ámal.
36 Synové Sófachovi: Súach, Charnefer, Šúal, Berí a Jimra,
Komentáře k verši :

Do seznamu rodů, podle svých rodopisů byli zapsáni jako náčelníci otcovských rodů, stateční bohatýři, celkem dvacet tisíc dvě stě. 1 Paralipomenon 7,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.