Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. 1 Paralipomenon 1,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 1

26 Serúg, Náchor, Terach,
27 Abram, to je Abraham.
28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.
29 Toto jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajót, dále Kédar a Abdeel a Mibsám,
30 Mišma a Dúma a Masa, Chadad a Téma,
31 Jetúr, Náfiš a Kedma. To jsou synové Izmaelovi.
32 Synové Abrahamovy ženiny Ketúry: ta porodila Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha. Synové Jokšánovi: Šeba a Dedán.
33 Synové Midjánovi: Éfa a Éfer a Chanók, Abída a Eldáa; ti všichni jsou synové Ketúřini.
34 Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi: Ezau a Izrael.
35 Synové Ezauovi: Elífaz, Reúel a Jeúš, Jaelam a Kórach.
36 Synové Elífazovi: Téman, Ómar, Sefí a Gátam, Kénaz a Timna a Amálek.
37 Synové Reúelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza.
38 Synové Seírovi: Lótan a Šóbal, Sibeón a Ana a Dišón, Eser a Díšan.
39 Synové Lótanovi: Chorí a Hómam; Lótanova sestra byla Timna.
40 Synové Šóbalovi: Alján a Manachat a Ébal, Šefí a Ónam. Synové Sibeónovi: Aja a Ana.
1 Paralipomenon 1

41 Synové Anovi: Dišón. Synové Dišónovi: Chamrán a Ešbán, Jitrán a Keran.
42 Synové Eserovi: Bilhán a Zaavan a Jaakan. Synové Díšanovi: Ús a Aran.
43 Toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než kraloval král synům izraelským: Bela, syn Beórův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.
44 Když Bela zemřel, stal se po něm králem Jóbab, syn Zerachův, z Bosry.
45 Když zemřel Jóbab, stal se po něm králem Chušam z témanské země.
46 Když zemřel Chušam, stal se po něm králem Hadad, syn Bedadův, který porazil Midjána na Moábském poli. Jeho město se jmenovalo Avít.
47 Když zemřel Hadad, stal se po něm králem Samla z Masreky.
48 Když zemřel Samla, stal se po něm králem Šaúl z Rechobótu nad Řekou.
49 Když zemřel Šaúl, stal se po něm králem Baal-chanan, syn Akbórův.
50 Když zemřel Baal-chanan, stal se po něm králem Hadad. Jeho město se jmenovalo Paí a jméno jeho ženy bylo Mehetabel; byla to dcera Matredy, vnučka Mé-zahabova.
51 Když Hadad zemřel, stali se pohlaváry Edómu: pohlavár Timna, pohlavár Alja, pohlavár Jetet,
52 pohlavár Oholíbama, pohlavár Ela, pohlavár Pínon,
53 pohlavár Kenaz, pohlavár Téman, pohlavár Mibsár,
54 pohlavár Magdíel a pohlavár Iram. To byli edómští pohlaváři.

1 Paralipomenon, Kapitola 2

1 Toto jsou synové Izraelovi: Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, Isachar a Zabulón,
Komentáře k verši :

Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. 1 Paralipomenon 1,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.