Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
U něho bude tábořit pokolení Isachar. Předákem Isacharovců bude Netaneel, syn Súarův; Numeri 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 2

3 Vpředu, na východní straně, se utáboří po oddílech prapor tábora Judova. Předákem Judovců bude Nachšón, syn Amínadabův;
4 v jeho voji bude sedmdesát čtyři tisíce šest set povolaných do služby.
5 U něho bude tábořit pokolení Isachar. Předákem Isacharovců bude Netaneel, syn Súarův;
6 v jeho voji bude padesát čtyři tisíce čtyři sta povolaných do služby.
7 Dále pokolení Zabulón. Předákem Zabulónovců bude Elíab, syn Chelónův;
8 v jeho voji bude padesát sedm tisíc čtyři sta povolaných do služby.
9 Všech povolaných do služby z tábora Judova bude po oddílech sto osmdesát šest tisíc čtyři sta; ti potáhnou první.
10 Prapor tábora Rúbenova po oddílech bude na jižní straně. Předákem Rúbenovců bude Elísur, syn Šedeúrův;
11 v jeho voji bude čtyřicet šest tisíc pět set povolaných do služby.
12 U něho bude tábořit pokolení Šimeón. Předákem Šimeónovců bude Šelumíel, syn Suríšadajův;
13 v jeho voji bude padesát devět tisíc tři sta povolaných do služby.
14 Dále pokolení Gád. Předákem Gádovců bude Eljasáf, syn Reúelův;
15 v jeho voji bude čtyřicet pět tisíc šest set padesát povolaných do služby.
16 Všech povolaných do služby z tábora Rúbenova bude po oddílech sto padesát jeden tisíc čtyři sta padesát; ti potáhnou druzí.
17 Pak potáhne stan setkávání a tábor lévijců uprostřed ostatních táborů. Potáhnou tak, jak budou tábořit, každý na určeném místě, prapor za praporem.
Numeri 2

18 Prapor tábora Efrajimova po oddílech bude na západní straně. Předákem Efrajimovců bude Elíšama, syn Amíhudův;
19 v jeho voji bude čtyřicet tisíc pět set povolaných do služby.
20 U něho bude pokolení Manases. Předákem Manasesovců bude Gamlíel, syn Pedásurův;
21 v jeho voji bude třicet dva tisíce dvě stě povolaných do služby.
22 Dále pokolení Benjamín. Předákem Benjamínovců bude Abídan, syn Gideóního;
23 v jeho voji bude třicet pět tisíc čtyři sta povolaných do služby.
24 Všech povolaných do služby z tábora Efrajimova bude po oddílech sto osm tisíc jedno sto; ti potáhnou třetí.
25 Prapor tábora Danova po oddílech bude na straně severní. Předákem Danovců bude Achíezer, syn Amíšadajův;
26 v jeho voji bude šedesát dva tisíce sedm set povolaných do služby.
27 U něho bude tábořit pokolení Ašer. Předákem Ašerovců bude Pagíel, syn Okranův;
28 v jeho voji bude čtyřicet jeden tisíc pět set povolaných do služby.
29 Dále pokolení Neftalí. Předákem Neftalíovců bude Achíra, syn Énanův;
30 v jeho voji bude padesát tři tisíce čtyři sta povolaných do služby.
31 Všech povolaných do služby z tábora Danova bude sto padesát sedm tisíc šest set; ti potáhnou poslední, prapor za praporem."
32 To jsou Izraelci povolaní do služby podle otcovských rodů. Všech povolaných do služby v táborech po oddílech bylo šest set tři tisíce pět set padesát.
Komentáře k verši :

U něho bude tábořit pokolení Isachar. Předákem Isacharovců bude Netaneel, syn Súarův; Numeri 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.