Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: Numeri 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 2

53 Lévijci však budou tábořit kolem příbytku svědectví, aby na pospolitost Izraelců nedolehl hrozný hněv. Lévijci budou držet stráž u příbytku svědectví."
54 Izraelci učinili vše přesně tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

Numeri, Kapitola 2

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi:
2 "Izraelci budou tábořit každý u svého praporu, pod znaky svého otcovského rodu; budou tábořit opodál kolem stanu setkávání.
3 Vpředu, na východní straně, se utáboří po oddílech prapor tábora Judova. Předákem Judovců bude Nachšón, syn Amínadabův;
4 v jeho voji bude sedmdesát čtyři tisíce šest set povolaných do služby.
5 U něho bude tábořit pokolení Isachar. Předákem Isacharovců bude Netaneel, syn Súarův;
6 v jeho voji bude padesát čtyři tisíce čtyři sta povolaných do služby.
7 Dále pokolení Zabulón. Předákem Zabulónovců bude Elíab, syn Chelónův;
8 v jeho voji bude padesát sedm tisíc čtyři sta povolaných do služby.
9 Všech povolaných do služby z tábora Judova bude po oddílech sto osmdesát šest tisíc čtyři sta; ti potáhnou první.
10 Prapor tábora Rúbenova po oddílech bude na jižní straně. Předákem Rúbenovců bude Elísur, syn Šedeúrův;
11 v jeho voji bude čtyřicet šest tisíc pět set povolaných do služby.
12 U něho bude tábořit pokolení Šimeón. Předákem Šimeónovců bude Šelumíel, syn Suríšadajův;
13 v jeho voji bude padesát devět tisíc tři sta povolaných do služby.
Numeri 2

14 Dále pokolení Gád. Předákem Gádovců bude Eljasáf, syn Reúelův;
15 v jeho voji bude čtyřicet pět tisíc šest set padesát povolaných do služby.
16 Všech povolaných do služby z tábora Rúbenova bude po oddílech sto padesát jeden tisíc čtyři sta padesát; ti potáhnou druzí.
17 Pak potáhne stan setkávání a tábor lévijců uprostřed ostatních táborů. Potáhnou tak, jak budou tábořit, každý na určeném místě, prapor za praporem.
18 Prapor tábora Efrajimova po oddílech bude na západní straně. Předákem Efrajimovců bude Elíšama, syn Amíhudův;
19 v jeho voji bude čtyřicet tisíc pět set povolaných do služby.
20 U něho bude pokolení Manases. Předákem Manasesovců bude Gamlíel, syn Pedásurův;
21 v jeho voji bude třicet dva tisíce dvě stě povolaných do služby.
22 Dále pokolení Benjamín. Předákem Benjamínovců bude Abídan, syn Gideóního;
23 v jeho voji bude třicet pět tisíc čtyři sta povolaných do služby.
24 Všech povolaných do služby z tábora Efrajimova bude po oddílech sto osm tisíc jedno sto; ti potáhnou třetí.
25 Prapor tábora Danova po oddílech bude na straně severní. Předákem Danovců bude Achíezer, syn Amíšadajův;
26 v jeho voji bude šedesát dva tisíce sedm set povolaných do služby.
27 U něho bude tábořit pokolení Ašer. Předákem Ašerovců bude Pagíel, syn Okranův;
28 v jeho voji bude čtyřicet jeden tisíc pět set povolaných do služby.
Komentáře k verši :

Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: Numeri 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.