Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Všech povolaných do služby z tábora Judova bude po oddílech sto osmdesát šest tisíc čtyři sta; ti potáhnou první. Numeri 2,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 2

7 Dále pokolení Zabulón. Předákem Zabulónovců bude Elíab, syn Chelónův;
8 v jeho voji bude padesát sedm tisíc čtyři sta povolaných do služby.
9 Všech povolaných do služby z tábora Judova bude po oddílech sto osmdesát šest tisíc čtyři sta; ti potáhnou první.
10 Prapor tábora Rúbenova po oddílech bude na jižní straně. Předákem Rúbenovců bude Elísur, syn Šedeúrův;
11 v jeho voji bude čtyřicet šest tisíc pět set povolaných do služby.
12 U něho bude tábořit pokolení Šimeón. Předákem Šimeónovců bude Šelumíel, syn Suríšadajův;
13 v jeho voji bude padesát devět tisíc tři sta povolaných do služby.
14 Dále pokolení Gád. Předákem Gádovců bude Eljasáf, syn Reúelův;
15 v jeho voji bude čtyřicet pět tisíc šest set padesát povolaných do služby.
16 Všech povolaných do služby z tábora Rúbenova bude po oddílech sto padesát jeden tisíc čtyři sta padesát; ti potáhnou druzí.
17 Pak potáhne stan setkávání a tábor lévijců uprostřed ostatních táborů. Potáhnou tak, jak budou tábořit, každý na určeném místě, prapor za praporem.
18 Prapor tábora Efrajimova po oddílech bude na západní straně. Předákem Efrajimovců bude Elíšama, syn Amíhudův;
19 v jeho voji bude čtyřicet tisíc pět set povolaných do služby.
20 U něho bude pokolení Manases. Předákem Manasesovců bude Gamlíel, syn Pedásurův;
21 v jeho voji bude třicet dva tisíce dvě stě povolaných do služby.
Numeri 3

22 Dále pokolení Benjamín. Předákem Benjamínovců bude Abídan, syn Gideóního;
23 v jeho voji bude třicet pět tisíc čtyři sta povolaných do služby.
24 Všech povolaných do služby z tábora Efrajimova bude po oddílech sto osm tisíc jedno sto; ti potáhnou třetí.
25 Prapor tábora Danova po oddílech bude na straně severní. Předákem Danovců bude Achíezer, syn Amíšadajův;
26 v jeho voji bude šedesát dva tisíce sedm set povolaných do služby.
27 U něho bude tábořit pokolení Ašer. Předákem Ašerovců bude Pagíel, syn Okranův;
28 v jeho voji bude čtyřicet jeden tisíc pět set povolaných do služby.
29 Dále pokolení Neftalí. Předákem Neftalíovců bude Achíra, syn Énanův;
30 v jeho voji bude padesát tři tisíce čtyři sta povolaných do služby.
31 Všech povolaných do služby z tábora Danova bude sto padesát sedm tisíc šest set; ti potáhnou poslední, prapor za praporem."
32 To jsou Izraelci povolaní do služby podle otcovských rodů. Všech povolaných do služby v táborech po oddílech bylo šest set tři tisíce pět set padesát.
33 Avšak lévijci nebyli mezi Izraelce započteni, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Tak tábořili prapor za praporem, tak i táhli dál, každý se svou čeledí, u svého otcovského rodu.

Numeri, Kapitola 3

1 Toto je rodopis Áronův - a Mojžíšův - v den, kdy Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sínaji.
2 Toto jsou jména Áronových synů: Prvorozený Nádab, pak Abíhú, Eleazar a Ítamar.
3 To jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží, které Mojžíš uvedl v úřad, aby sloužili jako kněží.
Komentáře k verši :

Všech povolaných do služby z tábora Judova bude po oddílech sto osmdesát šest tisíc čtyři sta; ti potáhnou první. Numeri 2,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.