Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
v jeho voji bude třicet dva tisíce dvě stě povolaných do služby. Numeri 2,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 2

19 v jeho voji bude čtyřicet tisíc pět set povolaných do služby.
20 U něho bude pokolení Manases. Předákem Manasesovců bude Gamlíel, syn Pedásurův;
21 v jeho voji bude třicet dva tisíce dvě stě povolaných do služby.
22 Dále pokolení Benjamín. Předákem Benjamínovců bude Abídan, syn Gideóního;
23 v jeho voji bude třicet pět tisíc čtyři sta povolaných do služby.
24 Všech povolaných do služby z tábora Efrajimova bude po oddílech sto osm tisíc jedno sto; ti potáhnou třetí.
25 Prapor tábora Danova po oddílech bude na straně severní. Předákem Danovců bude Achíezer, syn Amíšadajův;
26 v jeho voji bude šedesát dva tisíce sedm set povolaných do služby.
27 U něho bude tábořit pokolení Ašer. Předákem Ašerovců bude Pagíel, syn Okranův;
28 v jeho voji bude čtyřicet jeden tisíc pět set povolaných do služby.
29 Dále pokolení Neftalí. Předákem Neftalíovců bude Achíra, syn Énanův;
30 v jeho voji bude padesát tři tisíce čtyři sta povolaných do služby.
31 Všech povolaných do služby z tábora Danova bude sto padesát sedm tisíc šest set; ti potáhnou poslední, prapor za praporem."
32 To jsou Izraelci povolaní do služby podle otcovských rodů. Všech povolaných do služby v táborech po oddílech bylo šest set tři tisíce pět set padesát.
33 Avšak lévijci nebyli mezi Izraelce započteni, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Tak tábořili prapor za praporem, tak i táhli dál, každý se svou čeledí, u svého otcovského rodu.
Numeri 3


Numeri, Kapitola 3

1 Toto je rodopis Áronův - a Mojžíšův - v den, kdy Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sínaji.
2 Toto jsou jména Áronových synů: Prvorozený Nádab, pak Abíhú, Eleazar a Ítamar.
3 To jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží, které Mojžíš uvedl v úřad, aby sloužili jako kněží.
4 Nádab a Abíhú však zemřeli před Hospodinem, když na Sínajské poušti přinesli před Hospodina cizí oheň. Syny neměli. Proto vedle svého otce Árona sloužili jako kněží Eleazar a Ítamar.
5 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
6 "Přiveď pokolení Léviho a postav je před kněze Árona, aby mu přisluhovali.
7 Budou držet stráž před stanem setkávání za něho i za celou pospolitost, aby se mohla konat služba při příbytku.
8 Budou mít na starosti všechno nářadí stanu setkávání. Budou držet stráž za Izraelce, aby se mohla konat při příbytku služba.
9 Lévijce dáš Áronovi a jeho synům; budou mu odděleni z Izraelců jako dar.
10 Árona pak a jeho syny pověříš, aby střežili své kněžství. Jestliže se přiblíží někdo nepovolaný, zemře."
11 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:
12 "Hle, já jsem si vzal lévijce z Izraelců místo všech prvorozených mezi Izraelci, všech, kteří otvírají lůno. Lévijci jsou moji.
13 Mně patří všechno prvorozené. V den, kdy jsem pobil všechno prvorozené v egyptské zemi, oddělil jsem pro sebe jako svaté všechno prvorozené v Izraeli, člověka i dobytče. Jsou moji. Já jsem Hospodin."
14 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi na Sínajské poušti:
15 "Spočítej Léviovce podle čeledí otcovských rodů. Spočítáš všechny mužského pohlaví, od jednoměsíčních výše."
Komentáře k verši :

v jeho voji bude třicet dva tisíce dvě stě povolaných do služby. Numeri 2,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.