Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Lévijce dáš Áronovi a jeho synům; budou mu odděleni z Izraelců jako dar. Numeri 3,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 3

7 Budou držet stráž před stanem setkávání za něho i za celou pospolitost, aby se mohla konat služba při příbytku.
8 Budou mít na starosti všechno nářadí stanu setkávání. Budou držet stráž za Izraelce, aby se mohla konat při příbytku služba.
9 Lévijce dáš Áronovi a jeho synům; budou mu odděleni z Izraelců jako dar.
10 Árona pak a jeho syny pověříš, aby střežili své kněžství. Jestliže se přiblíží někdo nepovolaný, zemře."
11 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:
12 "Hle, já jsem si vzal lévijce z Izraelců místo všech prvorozených mezi Izraelci, všech, kteří otvírají lůno. Lévijci jsou moji.
13 Mně patří všechno prvorozené. V den, kdy jsem pobil všechno prvorozené v egyptské zemi, oddělil jsem pro sebe jako svaté všechno prvorozené v Izraeli, člověka i dobytče. Jsou moji. Já jsem Hospodin."
14 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi na Sínajské poušti:
15 "Spočítej Léviovce podle čeledí otcovských rodů. Spočítáš všechny mužského pohlaví, od jednoměsíčních výše."
16 Mojžíš je na rozkaz Hospodinův spočítal, jak měl přikázáno.
17 A toto jsou Léviovci uvedení svými jmény: Geršón, Kehat a Merarí.
18 Toto jsou jména Geršónovců podle čeledí; Libní a Šimeí.
19 A Kehatovci podle čeledí: Amrám a Jishár, Chebrón a Uzíel.
20 A Meraríovci podle čeledí: Machlí a Muší. To jsou lévijské čeledi podle otcovských rodů.
21 Ke Geršónovi patří čeleď libníjská a čeleď šimeíská. To jsou geršónské čeledi.
Numeri 3

22 Povolaných do služby bylo mezi nimi sedm tisíc pět set, což odpovídalo počtu všech mužského pohlaví od jednoměsíčních výše.
23 Geršónské čeledi měly tábořit za příbytkem na západní straně.
24 Předákem geršónského rodu byl Eljásaf, syn Láelův.
25 Ve stanu setkávání měli Geršónovci na starosti příbytek, totiž stan, jeho přikrývku a závěs na vchodu do stanu setkávání,
26 zástěny nádvoří i závěs na vchodu do nádvoří, které je kolem příbytku a oltáře, stanová lana a veškerou práci s tím spojenou.
27 Ke Kehatovi patří čeleď amrámská a čeleď jishárská, čeleď chebrónská a čeleď uzíelská. To jsou kehatské čeledi.
28 Bylo jich osm tisíc šest set, což odpovídalo počtu všech mužského pohlaví od jednoměsíčních výše; ti drželi stráž při svatyni.
29 Čeledi Kehatovců měly tábořit podél příbytku na jižní straně.
30 Předákem rodu kehatských čeledí byl Elísáfan, syn Uzíelův.
31 Na starosti měli schránu, stůl, svícen, oltáře, nářadí svatyně potřebné k obsluze, závěs a veškerou práci s tím spojenou.
32 Předním z předáků léviovských byl Eleazar, syn kněze Árona, pověřený dohledem nad těmi, kteří drželi stráž při svatyni.
33 K Merarímu patří čeleď machlíjská a čeleď mušíjská. To jsou meraríjské čeledi.
34 Povolaných do služby bylo mezi nimi šest tisíc dvě stě, což odpovídalo počtu všech mužského pohlaví od jednoměsíčních výše.
35 Předákem rodu meraríjských čeledí byl Súríel, syn Abíchajilův; měly tábořit podél příbytku na severní straně.
36 Meraríovci byli pověřeni starostí o desky příbytku a jeho svlaky, o sloupy, podstavce, všechno nářadí a veškerou práci s tím spojenou,
Komentáře k verši :

Lévijce dáš Áronovi a jeho synům; budou mu odděleni z Izraelců jako dar. Numeri 3,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.