Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A Kehatovci podle čeledí: Amrám a Jishár, Chebrón a Uzíel. Numeri 3,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 3

17 A toto jsou Léviovci uvedení svými jmény: Geršón, Kehat a Merarí.
18 Toto jsou jména Geršónovců podle čeledí; Libní a Šimeí.
19 A Kehatovci podle čeledí: Amrám a Jishár, Chebrón a Uzíel.
20 A Meraríovci podle čeledí: Machlí a Muší. To jsou lévijské čeledi podle otcovských rodů.
21 Ke Geršónovi patří čeleď libníjská a čeleď šimeíská. To jsou geršónské čeledi.
22 Povolaných do služby bylo mezi nimi sedm tisíc pět set, což odpovídalo počtu všech mužského pohlaví od jednoměsíčních výše.
23 Geršónské čeledi měly tábořit za příbytkem na západní straně.
24 Předákem geršónského rodu byl Eljásaf, syn Láelův.
25 Ve stanu setkávání měli Geršónovci na starosti příbytek, totiž stan, jeho přikrývku a závěs na vchodu do stanu setkávání,
26 zástěny nádvoří i závěs na vchodu do nádvoří, které je kolem příbytku a oltáře, stanová lana a veškerou práci s tím spojenou.
27 Ke Kehatovi patří čeleď amrámská a čeleď jishárská, čeleď chebrónská a čeleď uzíelská. To jsou kehatské čeledi.
28 Bylo jich osm tisíc šest set, což odpovídalo počtu všech mužského pohlaví od jednoměsíčních výše; ti drželi stráž při svatyni.
29 Čeledi Kehatovců měly tábořit podél příbytku na jižní straně.
30 Předákem rodu kehatských čeledí byl Elísáfan, syn Uzíelův.
31 Na starosti měli schránu, stůl, svícen, oltáře, nářadí svatyně potřebné k obsluze, závěs a veškerou práci s tím spojenou.
Numeri 3

32 Předním z předáků léviovských byl Eleazar, syn kněze Árona, pověřený dohledem nad těmi, kteří drželi stráž při svatyni.
33 K Merarímu patří čeleď machlíjská a čeleď mušíjská. To jsou meraríjské čeledi.
34 Povolaných do služby bylo mezi nimi šest tisíc dvě stě, což odpovídalo počtu všech mužského pohlaví od jednoměsíčních výše.
35 Předákem rodu meraríjských čeledí byl Súríel, syn Abíchajilův; měly tábořit podél příbytku na severní straně.
36 Meraríovci byli pověřeni starostí o desky příbytku a jeho svlaky, o sloupy, podstavce, všechno nářadí a veškerou práci s tím spojenou,
37 též o sloupy kolem nádvoří, jejich podstavce, stanové kolíky a lana.
38 Vpředu před příbytkem, před stanem setkávání, na východní straně budou tábořit Mojžíš, Áron a jeho synové; budou držet stráž při svatyni, stráž za Izraelce. Jestliže se přiblíží někdo nepovolaný, zemře.
39 Všech lévijců povolaných do služby, které spočítal Mojžíš a Áron podle čeledí na rozkaz Hospodinův, všech mužského pohlaví od jednoměsíčních výše bylo dvacet dva tisíce.
40 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Spočítej všechny prvorozené Izraelce mužského pohlaví od jednoměsíčních výše a pořiď jejich jmenný seznam.
41 Pak místo všech prvorozených mezi Izraelci vezmeš pro mne lévijce. Já jsem Hospodin! Též místo všech prvorozených izraelských dobytčat vezmeš dobytek lévijců."
42 Mojžíš spočítal všechny provorozené mezi Izraelci, jak mu Hospodin přikázal.
43 A bylo všech prvorozených mužského pohlaví od jednoměsíčních výše, kteří byli zapsáni do jmenného seznamu, povolaných do služby dvacet dva tisíce dvě stě sedmdesát tři.
44 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:
45 "Místo všech prvorozených mezi Izraelci vezmi lévijce a místo jejich dobytka dobytek lévijců. Lévijci jsou moji. Já jsem Hospodin!
46 Jako výplatné za dvě stě třiasedmdesát prvorozených Izraelců, kteří přesahují počet lévijců,
Komentáře k verši :

A Kehatovci podle čeledí: Amrám a Jishár, Chebrón a Uzíel. Numeri 3,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.