Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
v jeho voji bude čtyřicet pět tisíc šest set padesát povolaných do služby. Numeri 2,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 2

13 v jeho voji bude padesát devět tisíc tři sta povolaných do služby.
14 Dále pokolení Gád. Předákem Gádovců bude Eljasáf, syn Reúelův;
15 v jeho voji bude čtyřicet pět tisíc šest set padesát povolaných do služby.
16 Všech povolaných do služby z tábora Rúbenova bude po oddílech sto padesát jeden tisíc čtyři sta padesát; ti potáhnou druzí.
17 Pak potáhne stan setkávání a tábor lévijců uprostřed ostatních táborů. Potáhnou tak, jak budou tábořit, každý na určeném místě, prapor za praporem.
18 Prapor tábora Efrajimova po oddílech bude na západní straně. Předákem Efrajimovců bude Elíšama, syn Amíhudův;
19 v jeho voji bude čtyřicet tisíc pět set povolaných do služby.
20 U něho bude pokolení Manases. Předákem Manasesovců bude Gamlíel, syn Pedásurův;
21 v jeho voji bude třicet dva tisíce dvě stě povolaných do služby.
22 Dále pokolení Benjamín. Předákem Benjamínovců bude Abídan, syn Gideóního;
23 v jeho voji bude třicet pět tisíc čtyři sta povolaných do služby.
24 Všech povolaných do služby z tábora Efrajimova bude po oddílech sto osm tisíc jedno sto; ti potáhnou třetí.
25 Prapor tábora Danova po oddílech bude na straně severní. Předákem Danovců bude Achíezer, syn Amíšadajův;
26 v jeho voji bude šedesát dva tisíce sedm set povolaných do služby.
27 U něho bude tábořit pokolení Ašer. Předákem Ašerovců bude Pagíel, syn Okranův;
Numeri 3

28 v jeho voji bude čtyřicet jeden tisíc pět set povolaných do služby.
29 Dále pokolení Neftalí. Předákem Neftalíovců bude Achíra, syn Énanův;
30 v jeho voji bude padesát tři tisíce čtyři sta povolaných do služby.
31 Všech povolaných do služby z tábora Danova bude sto padesát sedm tisíc šest set; ti potáhnou poslední, prapor za praporem."
32 To jsou Izraelci povolaní do služby podle otcovských rodů. Všech povolaných do služby v táborech po oddílech bylo šest set tři tisíce pět set padesát.
33 Avšak lévijci nebyli mezi Izraelce započteni, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Tak tábořili prapor za praporem, tak i táhli dál, každý se svou čeledí, u svého otcovského rodu.

Numeri, Kapitola 3

1 Toto je rodopis Áronův - a Mojžíšův - v den, kdy Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sínaji.
2 Toto jsou jména Áronových synů: Prvorozený Nádab, pak Abíhú, Eleazar a Ítamar.
3 To jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží, které Mojžíš uvedl v úřad, aby sloužili jako kněží.
4 Nádab a Abíhú však zemřeli před Hospodinem, když na Sínajské poušti přinesli před Hospodina cizí oheň. Syny neměli. Proto vedle svého otce Árona sloužili jako kněží Eleazar a Ítamar.
5 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
6 "Přiveď pokolení Léviho a postav je před kněze Árona, aby mu přisluhovali.
7 Budou držet stráž před stanem setkávání za něho i za celou pospolitost, aby se mohla konat služba při příbytku.
8 Budou mít na starosti všechno nářadí stanu setkávání. Budou držet stráž za Izraelce, aby se mohla konat při příbytku služba.
9 Lévijce dáš Áronovi a jeho synům; budou mu odděleni z Izraelců jako dar.
Komentáře k verši :

v jeho voji bude čtyřicet pět tisíc šest set padesát povolaných do služby. Numeri 2,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.