Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
všech povolaných do služby bylo šest set tři tisíce pět set padesát. Numeri 1,46›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 1

44 To jsou povolaní do služby, které spočítali Mojžíš a Áron s izraelskými předáky; bylo jich dvanáct, po jednom z každého otcovského rodu.
45 Všech Izraelců povolaných do služby podle otcovských rodů od dvacetiletých výše, všech, kdo v Izraeli byli schopni vycházet do boje,
46 všech povolaných do služby bylo šest set tři tisíce pět set padesát.
47 Avšak lévijci podle svého otcovského pokolení mezi ně započteni nebyli.
48 Hospodin totiž promluvil k Mojžíšovi:
49 "Pokolení Léviho mezi Izraelce nezapočítáš ani nepořídíš jejich soupis.
50 Lévijce přidělíš k příbytku svědectví, ke všemu jeho nářadí i ke všemu, co k němu patří. Budou nosit příbytek a všechno jeho nářadí a budou u něho přisluhovat; budou tábořit kolem příbytku.
51 Než příbytek potáhne dál, lévijci jej složí; při táboření jej lévijci postaví. Přiblížili se někdo nepovolaný, zemře.
52 Izraelci budou tábořit každý ve svém táboře, každý při svém praporu po oddílech.
53 Lévijci však budou tábořit kolem příbytku svědectví, aby na pospolitost Izraelců nedolehl hrozný hněv. Lévijci budou držet stráž u příbytku svědectví."
54 Izraelci učinili vše přesně tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

Numeri, Kapitola 2

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi:
2 "Izraelci budou tábořit každý u svého praporu, pod znaky svého otcovského rodu; budou tábořit opodál kolem stanu setkávání.
3 Vpředu, na východní straně, se utáboří po oddílech prapor tábora Judova. Předákem Judovců bude Nachšón, syn Amínadabův;
4 v jeho voji bude sedmdesát čtyři tisíce šest set povolaných do služby.
Numeri 2

5 U něho bude tábořit pokolení Isachar. Předákem Isacharovců bude Netaneel, syn Súarův;
6 v jeho voji bude padesát čtyři tisíce čtyři sta povolaných do služby.
7 Dále pokolení Zabulón. Předákem Zabulónovců bude Elíab, syn Chelónův;
8 v jeho voji bude padesát sedm tisíc čtyři sta povolaných do služby.
9 Všech povolaných do služby z tábora Judova bude po oddílech sto osmdesát šest tisíc čtyři sta; ti potáhnou první.
10 Prapor tábora Rúbenova po oddílech bude na jižní straně. Předákem Rúbenovců bude Elísur, syn Šedeúrův;
11 v jeho voji bude čtyřicet šest tisíc pět set povolaných do služby.
12 U něho bude tábořit pokolení Šimeón. Předákem Šimeónovců bude Šelumíel, syn Suríšadajův;
13 v jeho voji bude padesát devět tisíc tři sta povolaných do služby.
14 Dále pokolení Gád. Předákem Gádovců bude Eljasáf, syn Reúelův;
15 v jeho voji bude čtyřicet pět tisíc šest set padesát povolaných do služby.
16 Všech povolaných do služby z tábora Rúbenova bude po oddílech sto padesát jeden tisíc čtyři sta padesát; ti potáhnou druzí.
17 Pak potáhne stan setkávání a tábor lévijců uprostřed ostatních táborů. Potáhnou tak, jak budou tábořit, každý na určeném místě, prapor za praporem.
18 Prapor tábora Efrajimova po oddílech bude na západní straně. Předákem Efrajimovců bude Elíšama, syn Amíhudův;
19 v jeho voji bude čtyřicet tisíc pět set povolaných do služby.
Komentáře k verši :

všech povolaných do služby bylo šest set tři tisíce pět set padesát. Numeri 1,46

Počet veršů v Bibli je 31 167.