Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
také pestře vyšitou šerpu z jemně tkaného plátna a z látky fialově purpurové, nachové a karmínové, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Exodus 39,29›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 39

27 Zhotovili suknice z jemného plátna, tkanou práci, pro Árona a jeho syny;
28 dále turban z jemného plátna a ozdobné mitry z jemného plátna i lněné spodky z jemně tkaného plátna;
29 také pestře vyšitou šerpu z jemně tkaného plátna a z látky fialově purpurové, nachové a karmínové, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
30 Zhotovili květ z čistého zlata, svatou čelenku, a vepsali na něj nápis, jako se vyrývá pečeť: "Svatý Hospodinu."
31 Připevnili jej purpurově fialovou šňůrkou nahoře na turbanu, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
32 Tak byla všechna práce na příbytku stanu setkávání ukončena. Izraelci provedli všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
33 Přinesli k Mojžíšovi příbytek: stan s veškerým náčiním, sponami, deskami, svlaky, sloupy a patkami;
34 přikrývku z beraních kůží, zbarvených načerveno, přikrývku z kůží tachaších a vnitřní oponu;
35 schránu svědectví s tyčemi a příkrovem;
36 stůl s veškerým náčiním a předkladné chleby;
37 svícen z čistého zlata s kahánky připravenými k nasazení a s veškerým náčiním, i olej k svícení;
38 zlatý oltář a olej k pomazání i kadidlo z vonných látek a závěs ke vchodu do stanu;
39 bronzový oltář a jeho bronzový rošt, s tyčemi a s veškerým náčiním, nádrž s podstavcem;
40 zástěny pro nádvoří, sloupy s patkami, závěs pro bránu do nádvoří s lany a kolíky i všecko náčiní pro službu v příbytku, pro stan setkávání;
41 tkaná roucha pro přisluhování ve svatyni, svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synům pro kněžskou službu.
Exodus 40

42 Všechnu práci vykonali Izraelci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
43 Mojžíš celé dílo prohlédl; ano, vykonali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal.

Exodus, Kapitola 40

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2 "Prvního dne prvního měsíce postavíš příbytek stanu setkávání.
3 Tam umístíš schránu svědectví a zastřeš schránu oponou.
4 Přineseš také stůl a všechno na něm uspořádáš, přineseš i svícen a nasadíš na něj kahánky.
5 Zlatý kadidlový oltář dáš před schránu svědectví a pověsíš závěs ke vchodu do příbytku.
6 Oltář pro zápalnou oběť postavíš před vchod do příbytku stanu setkávání.
7 Mezi stan setkávání a oltář umístíš nádrž a naleješ do ní vodu.
8 Dokola postavíš nádvoří a do brány k nádvoří pověsíš závěs.
9 Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytek a všechno, co je v něm, a posvětíš jej i s veškerým náčiním, a bude svatý.
10 Pomažeš také oltář pro zápalnou oběť i s veškerým náčiním a posvětíš jej; a oltář bude velesvatý.
11 Pomažeš také nádrž s podstavcem a posvětíš ji.
12 Pak přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do stanu setkávání a omyješ je vodou.
13 Nato oblékneš Áronovi svatá roucha, pomažeš ho a posvětíš a bude mi sloužit jako kněz.
Komentáře k verši :

také pestře vyšitou šerpu z jemně tkaného plátna a z látky fialově purpurové, nachové a karmínové, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Exodus 39,29

Počet veršů v Bibli je 31 167.