Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mojžíš celé dílo prohlédl; ano, vykonali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal. Exodus 39,43›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 40

41 tkaná roucha pro přisluhování ve svatyni, svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synům pro kněžskou službu.
42 Všechnu práci vykonali Izraelci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
43 Mojžíš celé dílo prohlédl; ano, vykonali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal.

Exodus, Kapitola 40

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2 "Prvního dne prvního měsíce postavíš příbytek stanu setkávání.
3 Tam umístíš schránu svědectví a zastřeš schránu oponou.
4 Přineseš také stůl a všechno na něm uspořádáš, přineseš i svícen a nasadíš na něj kahánky.
5 Zlatý kadidlový oltář dáš před schránu svědectví a pověsíš závěs ke vchodu do příbytku.
6 Oltář pro zápalnou oběť postavíš před vchod do příbytku stanu setkávání.
7 Mezi stan setkávání a oltář umístíš nádrž a naleješ do ní vodu.
8 Dokola postavíš nádvoří a do brány k nádvoří pověsíš závěs.
9 Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytek a všechno, co je v něm, a posvětíš jej i s veškerým náčiním, a bude svatý.
10 Pomažeš také oltář pro zápalnou oběť i s veškerým náčiním a posvětíš jej; a oltář bude velesvatý.
11 Pomažeš také nádrž s podstavcem a posvětíš ji.
12 Pak přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do stanu setkávání a omyješ je vodou.
Exodus 40

13 Nato oblékneš Áronovi svatá roucha, pomažeš ho a posvětíš a bude mi sloužit jako kněz.
14 Přivedeš i jeho syny a oblékneš do suknic.
15 Pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, a budou mi sloužit jako kněží. Toto pomazání je uvede v trvalé kněžství po všechna pokolení."
16 Mojžíš učinil všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal.
17 Příbytek byl postaven první den prvního měsíce druhého roku.
18 Mojžíš postavil příbytek: rozmístil jeho patky, zasadil desky, přiložil svlaky a postavil sloupy.
19 Nad příbytkem rozprostřel stan a nahoru na stan položil příkrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
20 Potom vzal svědectví a dal je do schrány; podél schrány zasunul tyče a nahoru na schránu položil příkrov.
21 Schránu vnesl do příbytku, zavěsil vnitřní oponu a zastřel schránu svědectví, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
22 Stůl postavil do stanu setkávání ke straně příbytku na sever, vně před oponu.
23 Uspořádal na něm chléb před Hospodinem, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
24 Svícen postavil do stanu setkávání naproti stolu ke straně příbytku na jih
25 a nasadil kahánky před Hospodinem, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
26 Zlatý oltář umístil ve stanu setkávání před oponu.
27 Pálil na něm kadidlo z vonných látek, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
Komentáře k verši :

Mojžíš celé dílo prohlédl; ano, vykonali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal. Exodus 39,43

Počet veršů v Bibli je 31 167.