Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pálil na něm kadidlo z vonných látek, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Exodus 40,27›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 40

25 a nasadil kahánky před Hospodinem, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
26 Zlatý oltář umístil ve stanu setkávání před oponu.
27 Pálil na něm kadidlo z vonných látek, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
28 Na vchod do příbytku pověsil závěs.
29 Oltář pro zápalnou oběť postavil u vchodu do příbytku stanu setkávání. Na něm obětoval zápalnou a přídavnou oběť, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
30 Mezi stan setkávání a oltář umístil nádrž a nalil do ní vodu k omývání.
31 Mojžíš, Áron a jeho synové si z ní omyli ruce a nohy.
32 Když přistupovali ke stanu setkávání a když se přibližovali k oltáři, omývali se, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
33 Kolem příbytku a oltáře postavil nádvoří a do brány nádvoří pověsil závěs. Tak Mojžíš dokončil celé to dílo.
34 Tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva.
35 Mojžíš nemohl přistoupit ke stanu setkávání, neboť nad ním přebýval oblak a příbytek naplňovala Hospodinova sláva.
36 Kdykoli se oblak z příbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť.
37 Jestliže se oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl.
38 Hospodinův oblak býval nad příbytkem ve dne a v noci v něm planul oheň před očima celého domu izraelského na všech jejich stanovištích.

Leviticus, Kapitola 1

1 I zavolal Hospodin Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání:
Leviticus 1

2 "Mluv k synům Izraele a řekni jim: Když někdo z vás přinese dar Hospodinu, přinesete svůj dar z dobytka, ze skotu nebo z bravu.
3 Jestliže jeho darem bude zápalná oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem.
4 Vloží ruku na hlavu zápalné oběti; ta mu získá zalíbení a zprostí ho viny.
5 Dobytče pak porazí před Hospodinem a Áronovci, kněží, přinesou krev v oběť; krví pokropí dokola oltář, který je u vchodu do stanu setkávání.
6 Stáhne kůži ze zápalné oběti a rozseká oběť na díly.
7 Synové kněze Árona vloží na oltář oheň a na oheň narovnají dříví.
8 Díly, hlavu a tuk narovnají pak Áronovci, kněží, na dříví, které je na ohni na oltáři.
9 Vnitřnosti však a hnáty omyje kněz vodou a všechno obrátí na oltáři v obětní dým. To bude zápalná oběť; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina.
10 Jestliže jeho dar pro zápalnou oběť bude z bravu, z ovcí nebo z koz, přivede samce bez vady.
11 Porazí ho před Hospodinem při severní straně oltáře a Áronovci, kněží, pokropí jeho krví oltář dokola.
12 Rozseká oběť na díly i s hlavou a s tukem a kněz to narovná na dříví, které je na ohni na oltáři.
13 Vnitřnosti však a hnáty omyje kněz vodou; všechno přinese v oběť a na oltáři obrátí v obětní dým. To bude zápalná oběť; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina.
14 Jestliže jeho darem Hospodinu bude zápalná oběť z ptactva, přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat.
15 Kněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu natrhne hlavu a na oltáři obrátí v obětní dým; jeho krev nechá vykapat na stěnu oltáře.
16 Odstraní vole s vývržkem a pohodí to k východní straně oltáře, kde je popel z tuku.
Komentáře k verši :

Pálil na něm kadidlo z vonných látek, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Exodus 40,27

Počet veršů v Bibli je 31 167.