Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
přikrývku z beraních kůží, zbarvených načerveno, přikrývku z kůží tachaších a vnitřní oponu; Exodus 39,34›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 39

32 Tak byla všechna práce na příbytku stanu setkávání ukončena. Izraelci provedli všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
33 Přinesli k Mojžíšovi příbytek: stan s veškerým náčiním, sponami, deskami, svlaky, sloupy a patkami;
34 přikrývku z beraních kůží, zbarvených načerveno, přikrývku z kůží tachaších a vnitřní oponu;
35 schránu svědectví s tyčemi a příkrovem;
36 stůl s veškerým náčiním a předkladné chleby;
37 svícen z čistého zlata s kahánky připravenými k nasazení a s veškerým náčiním, i olej k svícení;
38 zlatý oltář a olej k pomazání i kadidlo z vonných látek a závěs ke vchodu do stanu;
39 bronzový oltář a jeho bronzový rošt, s tyčemi a s veškerým náčiním, nádrž s podstavcem;
40 zástěny pro nádvoří, sloupy s patkami, závěs pro bránu do nádvoří s lany a kolíky i všecko náčiní pro službu v příbytku, pro stan setkávání;
41 tkaná roucha pro přisluhování ve svatyni, svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synům pro kněžskou službu.
42 Všechnu práci vykonali Izraelci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
43 Mojžíš celé dílo prohlédl; ano, vykonali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal.

Exodus, Kapitola 40

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2 "Prvního dne prvního měsíce postavíš příbytek stanu setkávání.
3 Tam umístíš schránu svědectví a zastřeš schránu oponou.
Exodus 40

4 Přineseš také stůl a všechno na něm uspořádáš, přineseš i svícen a nasadíš na něj kahánky.
5 Zlatý kadidlový oltář dáš před schránu svědectví a pověsíš závěs ke vchodu do příbytku.
6 Oltář pro zápalnou oběť postavíš před vchod do příbytku stanu setkávání.
7 Mezi stan setkávání a oltář umístíš nádrž a naleješ do ní vodu.
8 Dokola postavíš nádvoří a do brány k nádvoří pověsíš závěs.
9 Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytek a všechno, co je v něm, a posvětíš jej i s veškerým náčiním, a bude svatý.
10 Pomažeš také oltář pro zápalnou oběť i s veškerým náčiním a posvětíš jej; a oltář bude velesvatý.
11 Pomažeš také nádrž s podstavcem a posvětíš ji.
12 Pak přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do stanu setkávání a omyješ je vodou.
13 Nato oblékneš Áronovi svatá roucha, pomažeš ho a posvětíš a bude mi sloužit jako kněz.
14 Přivedeš i jeho syny a oblékneš do suknic.
15 Pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, a budou mi sloužit jako kněží. Toto pomazání je uvede v trvalé kněžství po všechna pokolení."
16 Mojžíš učinil všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal.
17 Příbytek byl postaven první den prvního měsíce druhého roku.
18 Mojžíš postavil příbytek: rozmístil jeho patky, zasadil desky, přiložil svlaky a postavil sloupy.
Komentáře k verši :

přikrývku z beraních kůží, zbarvených načerveno, přikrývku z kůží tachaších a vnitřní oponu; Exodus 39,34

Počet veršů v Bibli je 31 167.