Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Matouš 24,37›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Matouš 24

35 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
37 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé:
38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu,
39 a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.
40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
41 Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
43 Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.
44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45 Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
46 Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47 Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
48 Když si však špatný služebník řekne: `Můj pán nejde´,
49 a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
Matouš 25

50 tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
51 vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.

Matouš, Kapitola 25

1 Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.
2 Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
3 Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
4 Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
5 Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.
6 Uprostřed noci se rozlehl křik: `Ženich je tu, jděte mu naproti!´
7 Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
8 Tu řekly pošetilé rozumným: `Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!´
9 Ale rozumné odpověděly: `Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!´
10 Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.
11 Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: `Pane, pane, otevři nám!´
12 Ale on odpověděl: `Amen, pravím vám, neznám vás.´
13 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
Komentáře k verši :

Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Matouš 24,37

Počet veršů v Bibli je 31 167.