Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
On vstal a odešel domů. Matouš 9,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Matouš 9

5 Je snadnější říci `odpouštějí se ti hříchy´, nebo říci `vstaň a choď´?
6 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - tu řekne ochrnutému: "Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!"
7 On vstal a odešel domů.
8 Když to viděly zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválili Boha, že dal takovou moc lidem.
9 Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním.
10 Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky.
11 Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?"
12 On to uslyšel a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
13 Jděte a učte se, co to je: `Milosrdenství chci, a ne oběť´. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky."
14 Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se ho: "Jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?"
15 Ježíš jim řekl: "Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom se budou postit.
16 Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky; nebo se ten přišitý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě větší.
17 A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmar. Nové víno se dává do nových měchů, a tak se uchová obojí."
18 Zatímco k nim takto mluvil, přišel jeden z představených, klaněl se před ním a řekl: "Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít!"
19 Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky.
Matouš 9

20 A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se jeho šatu.
21 Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!"
22 Ježíš se obrátil a spatřiv ji, řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." A od té hodiny byla ta žena zdráva.
23 Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup,
24 řekl: "Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí." Oni se mu posmívali.
25 A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala.
26 Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině.
27 Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, Synu Davidův!"
28 A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že to mohu učinit?" Odpověděli mu: "Ano, Pane."
29 Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň."
30 A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: "Ne, aby se to někdo dověděl!"
31 Oni však šli a rozhlásili ho po celé té krajině.
32 Když odcházeli, přivedli k němu němého člověka, posedlého zlým duchem.
33 A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Zástupy v údivu říkaly: "Něco takového nebylo v Izraeli nikdy vídáno."
34 Ale farizeové říkali: "Ve jménu knížete démonů vyhání démony."
Komentáře k verši :

On vstal a odešel domů. Matouš 9,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.