Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových. Ať je Kenaan jejich otrokem!" Genesis 9,27›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Genesis 10

25 řekl: "Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!"
26 Dále řekl: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův. Ať je Kenaan jejich otrokem!
27 Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových. Ať je Kenaan jejich otrokem!"
28 Po potopě žil Noe tři sta padesát let.
29 Všech dnů Noeho bylo devět set padesát let, a umřel.

Genesis, Kapitola 10

1 Toto je rodopis synů Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové.
2 Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.
3 Synové Gomerovi: Aškenaz a Rífat a Togarma.
4 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Dódanci.
5 Z nich vzešly ostrovní pronárody v různých zemích, pronárody různého jazyka a různých čeledí.
6 Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.
7 Synové Kúšovi: Seba a Chavíla, Sabta a Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán.
8 Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem.
9 Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem; proto se říká: Jako Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem.
10 Počátkem jeho království byl Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru.
Genesis 10

11 Z této země vyšel do Asýrie a vystavěl Ninive - i Rechobót-ír a Kelach
12 a Resen mezi Ninivem a Kelachem - to je to veliké město.
13 Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany
14 i Patrúsany a Kaslúchany - z nich vyšli Pelištejci - a Kaftórce.
15 Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta,
16 Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce
17 i Chivejce, Arkejce a Síňana,
18 Arváďana a Semárce a Chamáťana. Potom se čeledi kenaanské rozptýlily.
19 Pomezí kenaanské se táhlo od Sidónu směrem přes Gerar až ke Gáze, směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Sebójím až k Leše.
20 To jsou synové Chámovi v různých zemích, pronárody různých čeledí a jazyků.
21 Také Šémovi, praotci všech Heberovců, staršímu bratrovi Jefeta, se narodili synové.
22 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram.
23 Synové Aramovi: Ús a Chúl, Geter a Maš.
24 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
25 Heberovi se narodili dva synové: jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění ), neboť za jeho dnů byla země rozčleněna; a jméno jeho bratra bylo Joktán.
Komentáře k verši :

Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových. Ať je Kenaan jejich otrokem!" Genesis 9,27

Počet veršů v Bibli je 31 167.