Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Genesis 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Genesis 5

25 I poznal opět Adam svou ženu a ta porodila syna a dala mu jméno Šét (to je Do klína vložený). Řekla: "Bůh mi vložil do klína jiného potomka místo Ábela, kterého zabil Kain."
26 Šétovi se narodil syn; dal mu jméno Enóš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo.

Genesis, Kapitola 5

1 Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží.
2 Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk).
3 Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét.
4 Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a dcery.
5 Všech dnů Adamova života bylo devět set třicet let, a umřel.
6 Ve věku sto pěti let zplodil Šét Enóše.
7 Po zplození Enóše žil Šét osm set sedm let a zplodil syny a dcery.
8 Všech dnů Šétových bylo devět set dvanáct let, a umřel.
9 Ve věku devadesáti let zplodil Enóš Kénana.
10 Po zplození Kénana žil Enóš osm set patnáct let a zplodil syny a dcery.
11 Všech dnů Enóšových bylo devět set pět let, a umřel.
12 Ve věku sedmdesáti let zplodil Kénan Mahalalela.
13 Po zplození Mahalalela žil Kénan osm set čtyřicet let a zplodil syny a dcery.
Genesis 5

14 Všech dnů Kénanových bylo devět set deset let, a umřel.
15 Ve věku šedesáti pěti let zplodil Mahalalel Jereda.
16 Po zplození Jereda žil Mahalalel osm set třicet let a zplodil syny a dcery.
17 Všech dnů Mahalalelových bylo osm set devadesát pět let, a umřel.
18 Ve věku sto šedesáti dvou let zplodil Jered Henocha.
19 Po zplození Henocha žil Jered osm set let a zplodil syny a dcery.
20 Všech dnů Jeredových bylo devět set šedesát dvě léta, a umřel.
21 Ve věku šedesáti pěti let zplodil Henoch Metúšelacha.
22 A chodil Henoch s Bohem po zplození Metúšelacha tři sta let a zplodil syny a dcery.
23 Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let.
24 I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.
25 Ve věku sto osmdesáti sedmi let zplodil Metúšelach Lámecha.
26 Po zplození Lámecha žil Metúšelach sedm set osmdesát dvě léta a zplodil syny a dcery.
27 Všech dnů Metúšelachových bylo devět set šedesát devět let, a umřel.
28 Ve věku sto osmdesáti dvou let zplodil Lámech syna.
Komentáře k verši :

Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Genesis 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.