Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Genesis 11,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Genesis 11

31 To jsou synové Šémovi různých čeledí a různých jazyků, různé pronárody v různých zemích.
32 To jsou čeledi synů Noeho podle jejich rodopisu v různých pronárodech; z nich pak po potopě vzešly všechny pronárody na zemi.

Genesis, Kapitola 11

1 Celá země byla jednotná v řeči i v činech.
2 Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.
3 Tu si řekli vespolek: "Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme." Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.
4 Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi."
5 I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.
6 Hospodin totiž řekl: "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.
7 Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli."
8 I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.
9 Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.
10 Toto je rodopis Šémův: Když bylo Šémovi sto let, zplodil Arpakšáda, druhého roku po potopě.
11 Po zplození Arpakšáda žil Šém pět set let a zplodil syny a dcery.
12 Arpakšád pak žil třicet pět let a zplodil Šelacha.
13 Po zplození Šelacha žil Arpakšád čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.
Genesis 11

14 Šelach pak žil třicet let a zplodil Hebera.
15 Po zplození Hebera žil Šelach čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.
16 Ve věku třiceti čtyř let zplodil Heber Pelega.
17 Po zplození Pelega žil Heber čtyři sta třicet let a zplodil syny a dcery.
18 Ve věku třiceti let zplodil Peleg Reúa.
19 Po zplození Reúa žil Peleg dvě stě devět let a zplodil syny a dcery.
20 Ve věku třiceti dvou let zplodil Reú Serúga.
21 Po zplození Serúga žil Reú dvě stě sedm let a zplodil syny a dcery.
22 Ve věku třiceti let zplodil Serúg Náchora.
23 Po zplození Náchora žil Serúg dvě stě let a zplodil syny a dcery.
24 Ve věku dvaceti devíti let zplodil Náchor Teracha.
25 Po zplození Teracha žil Náchor sto devatenáct let a zplodil syny a dcery.
26 Ve věku sedmdesáti let zplodil Terach Abrama, Náchora a Hárana.
27 Toto je rodopis Terachův: Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran zplodil Lota.
28 Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi, v Kaldejském Uru.
Komentáře k verši :

Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Genesis 11,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.