Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toto je rodopis synů Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové. Genesis 10,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Genesis 10

28 Po potopě žil Noe tři sta padesát let.
29 Všech dnů Noeho bylo devět set padesát let, a umřel.

Genesis, Kapitola 10

1 Toto je rodopis synů Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové.
2 Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.
3 Synové Gomerovi: Aškenaz a Rífat a Togarma.
4 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Dódanci.
5 Z nich vzešly ostrovní pronárody v různých zemích, pronárody různého jazyka a různých čeledí.
6 Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.
7 Synové Kúšovi: Seba a Chavíla, Sabta a Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán.
8 Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem.
9 Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem; proto se říká: Jako Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem.
10 Počátkem jeho království byl Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru.
11 Z této země vyšel do Asýrie a vystavěl Ninive - i Rechobót-ír a Kelach
12 a Resen mezi Ninivem a Kelachem - to je to veliké město.
13 Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany
Genesis 10

14 i Patrúsany a Kaslúchany - z nich vyšli Pelištejci - a Kaftórce.
15 Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta,
16 Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce
17 i Chivejce, Arkejce a Síňana,
18 Arváďana a Semárce a Chamáťana. Potom se čeledi kenaanské rozptýlily.
19 Pomezí kenaanské se táhlo od Sidónu směrem přes Gerar až ke Gáze, směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Sebójím až k Leše.
20 To jsou synové Chámovi v různých zemích, pronárody různých čeledí a jazyků.
21 Také Šémovi, praotci všech Heberovců, staršímu bratrovi Jefeta, se narodili synové.
22 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram.
23 Synové Aramovi: Ús a Chúl, Geter a Maš.
24 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
25 Heberovi se narodili dva synové: jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění ), neboť za jeho dnů byla země rozčleněna; a jméno jeho bratra bylo Joktán.
26 Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha,
27 Hadórama a Úzala a Diklu,
28 Óbala a Abímaela a Šebu,
Komentáře k verši :

Toto je rodopis synů Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové. Genesis 10,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.