Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
řekl: "Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!" Genesis 9,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Genesis 9

23 Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pozpátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili.
24 Když Noe procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn,
25 řekl: "Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!"
26 Dále řekl: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův. Ať je Kenaan jejich otrokem!
27 Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových. Ať je Kenaan jejich otrokem!"
28 Po potopě žil Noe tři sta padesát let.
29 Všech dnů Noeho bylo devět set padesát let, a umřel.

Genesis, Kapitola 10

1 Toto je rodopis synů Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové.
2 Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.
3 Synové Gomerovi: Aškenaz a Rífat a Togarma.
4 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Dódanci.
5 Z nich vzešly ostrovní pronárody v různých zemích, pronárody různého jazyka a různých čeledí.
6 Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.
7 Synové Kúšovi: Seba a Chavíla, Sabta a Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán.
8 Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem.
Genesis 10

9 Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem; proto se říká: Jako Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem.
10 Počátkem jeho království byl Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru.
11 Z této země vyšel do Asýrie a vystavěl Ninive - i Rechobót-ír a Kelach
12 a Resen mezi Ninivem a Kelachem - to je to veliké město.
13 Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany
14 i Patrúsany a Kaslúchany - z nich vyšli Pelištejci - a Kaftórce.
15 Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta,
16 Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce
17 i Chivejce, Arkejce a Síňana,
18 Arváďana a Semárce a Chamáťana. Potom se čeledi kenaanské rozptýlily.
19 Pomezí kenaanské se táhlo od Sidónu směrem přes Gerar až ke Gáze, směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Sebójím až k Leše.
20 To jsou synové Chámovi v různých zemích, pronárody různých čeledí a jazyků.
21 Také Šémovi, praotci všech Heberovců, staršímu bratrovi Jefeta, se narodili synové.
22 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram.
23 Synové Aramovi: Ús a Chúl, Geter a Maš.
Komentáře k verši :

řekl: "Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!" Genesis 9,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.