Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale Hospodin řekl: "Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou." A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Genesis 4,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Genesis 4

13 Kain Hospodinu odvětil: "Můj zločin je větší, než je možno odčinit.
14 Hle, vypudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít."
15 Ale Hospodin řekl: "Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou." A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil.
16 Kain odešel od tváře Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu.
17 I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch, podle jména svého syna.
18 Enochovi se narodil Írad, Írad zplodil Mechújáela, Mechíjáel zplodil Metúšáela, Metúšáel zplodil Lámecha.
19 Lámech pojal dvě ženy; jedna se jmenovala Áda a druhá se jmenovala Sila.
20 Áda porodila Jábala, který se stal praotcem těch, kdo přebývají ve stanu a u stáda.
21 Jeho bratr se jmenoval Júbal; ten se stal praotcem všech hrajících na citaru a flétnu.
22 Také Sila porodila, a to Túbal-kaina, mistra všech řemeslníků obrábějících měď a železo. Sestrou Túbal-kainovou byla Naama.
23 Tu řekl Lámech svým ženám: "Ádo a Silo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovy, naslouchejte mé řeči: Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu.
24 Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech sedmdesátkrát a sedmkrát."
25 I poznal opět Adam svou ženu a ta porodila syna a dala mu jméno Šét (to je Do klína vložený). Řekla: "Bůh mi vložil do klína jiného potomka místo Ábela, kterého zabil Kain."
26 Šétovi se narodil syn; dal mu jméno Enóš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo.

Genesis, Kapitola 5

1 Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží.
Genesis 5

2 Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk).
3 Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét.
4 Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a dcery.
5 Všech dnů Adamova života bylo devět set třicet let, a umřel.
6 Ve věku sto pěti let zplodil Šét Enóše.
7 Po zplození Enóše žil Šét osm set sedm let a zplodil syny a dcery.
8 Všech dnů Šétových bylo devět set dvanáct let, a umřel.
9 Ve věku devadesáti let zplodil Enóš Kénana.
10 Po zplození Kénana žil Enóš osm set patnáct let a zplodil syny a dcery.
11 Všech dnů Enóšových bylo devět set pět let, a umřel.
12 Ve věku sedmdesáti let zplodil Kénan Mahalalela.
13 Po zplození Mahalalela žil Kénan osm set čtyřicet let a zplodil syny a dcery.
14 Všech dnů Kénanových bylo devět set deset let, a umřel.
15 Ve věku šedesáti pěti let zplodil Mahalalel Jereda.
16 Po zplození Jereda žil Mahalalel osm set třicet let a zplodil syny a dcery.
Komentáře k verši :

Ale Hospodin řekl: "Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou." A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Genesis 4,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.