Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Odvětili: "Zavoláme dívku a zeptáme se přímo jí." Genesis 24,57›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Genesis 24

55 Ale její bratr a matka odvětili: "Ať s námi dívka ještě nějaký čas zůstane, aspoň deset dní; potom půjde."
56 On však jim řekl: "Nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé cestě zdaru. Propusťte mě, ať mohu jít k svému pánu."
57 Odvětili: "Zavoláme dívku a zeptáme se přímo jí."
58 Zavolali Rebeku a otázali se jí: "Půjdeš s tímto mužem?" Řekla: "Půjdu."
59 Propustili tedy svou sestru Rebeku a její chůvu i Abrahamova služebníka a jeho muže.
60 Rebece požehnali slovy: "Sestro naše, buď matkou nesčíslných tisíců, tvé potomstvo ať obsadí bránu těch, kteří je nenávidí!"
61 Rebeka a její dívky vsedly hned potom na velbloudy a následovaly toho muže. Tak dostal služebník Rebeku a odešel.
62 Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mě vidí, neboť sídlil v Negebu.
63 Vyšel totiž k večeru na pole a byl zamyšlen. Tu se rozhlédl a spatřil přicházet velbloudy.
64 I Rebeka se rozhlédla a spatřila Izáka. Sesedla z velblouda
65 a otázala se služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli vstříc?" Služebník odvětil: "To je můj pán." Vzala tedy roušku a zahalila se.
66 Služebník podal Izákovi zprávu o všem, co vykonal.
67 Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry. Vzal si ji a stala se jeho ženou. A zamiloval si ji. Tak našel útěchu po smrti své matky.

Genesis, Kapitola 25

1 Abraham si vzal opět ženu; jmenovala se Ketúra.
2 Porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha.
Genesis 25

3 Jokšán zplodil Šebu a Dedána. Synové Dedánovi byli Ašúrejci a Letúšejci a Leumejci.
4 Midjánovi synové byli Éfa a Éfer a Chanók, Abída a Eldáa. Ti všichni jsou synové Ketúřini.
5 Abraham však všechno, co měl, odkázal Izákovi.
6 Synům svých ženin, které měl, dal dary a ještě za svého života je poslal od svého syna Izáka pryč na východ, do země východní.
7 Toto jsou léta Abrahamova života, jichž se dožil: sto sedmdesát pět let.
8 I zesnul Abraham a zemřel v utěšeném stáří, stár a sytý dnů, a byl připojen k svému lidu.
9 Jeho synové Izák a Izmael ho pochovali do makpelské jeskyně na poli Efróna, syna Chetejce Sóchara, naproti Mamre.
10 To pole koupil Abraham od Chetejců. Tam byl pochován Abraham i jeho žena Sára.
11 Po Abrahamově smrti požehnal Bůh jeho synu Izákovi. A Izák sídlil u Studnice Živého, který mě vidí.
12 Toto je rodopis Abrahamova syna Izmaela, kterého Abrahamovi porodila Sářina otrokyně Hagar egyptská.
13 Toto jsou jména Izmaelových synů, podle nichž jsou pojmenovány jejich rody: Izmaelův prvorozený Nebajót, Kédar, Adbeel a Mibsám,
14 Mišma, Dúma a Masa,
15 Chadad, Téma, Jetúr, Náfiš a Kedma.
16 To jsou Izmaelovi synové a to jsou jejich jména podle jejich dvorců a hradišť; dvanáct předáků jejich národů.
17 A toto jsou léta Izmaelova života: sto třicet sedm let. I zesnul a zemřel a byl připojen k svému lidu.
Komentáře k verši :

Odvětili: "Zavoláme dívku a zeptáme se přímo jí." Genesis 24,57

Počet veršů v Bibli je 31 167.