Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Josefovci: Efrajimovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje. Numeri 1,32›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 1

30 Zabulónovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
31 Ze Zabulónova pokolení bylo povolaných do služby padesát sedm tisíc čtyři sta.
32 Josefovci: Efrajimovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
33 Z Efrajimova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet tisíc pět set.
34 Manasesovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
35 Z Manasesova pokolení bylo povolaných do služby třicet dva tisíce dvě stě.
36 Benjamínovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
37 Z Benjamínova pokolení bylo povolaných do služby třicet pět tisíc čtyři sta.
38 Danovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
39 Z Danova pokolení bylo povolaných do služby šedesát dva tisíce sedm set.
40 Ašerovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
41 Z Ašerova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet jeden tisíc pět set.
42 Neftalíovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
43 Z Neftalíova pokolení bylo povolaných do služby padesát tři tisíce čtyři sta.
44 To jsou povolaní do služby, které spočítali Mojžíš a Áron s izraelskými předáky; bylo jich dvanáct, po jednom z každého otcovského rodu.
Numeri 2

45 Všech Izraelců povolaných do služby podle otcovských rodů od dvacetiletých výše, všech, kdo v Izraeli byli schopni vycházet do boje,
46 všech povolaných do služby bylo šest set tři tisíce pět set padesát.
47 Avšak lévijci podle svého otcovského pokolení mezi ně započteni nebyli.
48 Hospodin totiž promluvil k Mojžíšovi:
49 "Pokolení Léviho mezi Izraelce nezapočítáš ani nepořídíš jejich soupis.
50 Lévijce přidělíš k příbytku svědectví, ke všemu jeho nářadí i ke všemu, co k němu patří. Budou nosit příbytek a všechno jeho nářadí a budou u něho přisluhovat; budou tábořit kolem příbytku.
51 Než příbytek potáhne dál, lévijci jej složí; při táboření jej lévijci postaví. Přiblížili se někdo nepovolaný, zemře.
52 Izraelci budou tábořit každý ve svém táboře, každý při svém praporu po oddílech.
53 Lévijci však budou tábořit kolem příbytku svědectví, aby na pospolitost Izraelců nedolehl hrozný hněv. Lévijci budou držet stráž u příbytku svědectví."
54 Izraelci učinili vše přesně tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

Numeri, Kapitola 2

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi:
2 "Izraelci budou tábořit každý u svého praporu, pod znaky svého otcovského rodu; budou tábořit opodál kolem stanu setkávání.
3 Vpředu, na východní straně, se utáboří po oddílech prapor tábora Judova. Předákem Judovců bude Nachšón, syn Amínadabův;
4 v jeho voji bude sedmdesát čtyři tisíce šest set povolaných do služby.
5 U něho bude tábořit pokolení Isachar. Předákem Isacharovců bude Netaneel, syn Súarův;
Komentáře k verši :

Josefovci: Efrajimovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje. Numeri 1,32

Počet veršů v Bibli je 31 167.