Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Gádovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje. Numeri 1,24›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 1

22 Šimeónovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; z nich povolaní do služby byli zapsáni do jmenného seznamu, každý jednotlivec mužského pohlaví od dvacetiletých výše, každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
23 Z Šimeónova pokolení bylo povolaných do služby padesát devět tisíc tři sta.
24 Gádovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
25 Z Gádova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet pět tisíc šest set padesát.
26 Judovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
27 Z Judova pokolení bylo povolaných do služby sedmdesát čtyři tisíce šest set.
28 Isacharovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
29 Z Isacharova pokolení bylo povolaných do služby padesát čtyři tisíce čtyři sta.
30 Zabulónovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
31 Ze Zabulónova pokolení bylo povolaných do služby padesát sedm tisíc čtyři sta.
32 Josefovci: Efrajimovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
33 Z Efrajimova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet tisíc pět set.
34 Manasesovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
35 Z Manasesova pokolení bylo povolaných do služby třicet dva tisíce dvě stě.
36 Benjamínovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
Numeri 1

37 Z Benjamínova pokolení bylo povolaných do služby třicet pět tisíc čtyři sta.
38 Danovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
39 Z Danova pokolení bylo povolaných do služby šedesát dva tisíce sedm set.
40 Ašerovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
41 Z Ašerova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet jeden tisíc pět set.
42 Neftalíovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
43 Z Neftalíova pokolení bylo povolaných do služby padesát tři tisíce čtyři sta.
44 To jsou povolaní do služby, které spočítali Mojžíš a Áron s izraelskými předáky; bylo jich dvanáct, po jednom z každého otcovského rodu.
45 Všech Izraelců povolaných do služby podle otcovských rodů od dvacetiletých výše, všech, kdo v Izraeli byli schopni vycházet do boje,
46 všech povolaných do služby bylo šest set tři tisíce pět set padesát.
47 Avšak lévijci podle svého otcovského pokolení mezi ně započteni nebyli.
48 Hospodin totiž promluvil k Mojžíšovi:
49 "Pokolení Léviho mezi Izraelce nezapočítáš ani nepořídíš jejich soupis.
50 Lévijce přidělíš k příbytku svědectví, ke všemu jeho nářadí i ke všemu, co k němu patří. Budou nosit příbytek a všechno jeho nářadí a budou u něho přisluhovat; budou tábořit kolem příbytku.
51 Než příbytek potáhne dál, lévijci jej složí; při táboření jej lévijci postaví. Přiblížili se někdo nepovolaný, zemře.
Komentáře k verši :

Gádovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje. Numeri 1,24

Počet veršů v Bibli je 31 167.