Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
za Judův Nachšón, syn Amínadabův, Numeri 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 1

5 Toto jsou jména mužů, kteří budou stát při vás: za Rúbenův kmen Elísúr, syn Šedeúrův,
6 za Šimeónův Šelumíel, syn Suríšadajův,
7 za Judův Nachšón, syn Amínadabův,
8 za Isacharův Netaneel, syn Súarův,
9 za Zabulónův Elíab, syn Chelónův,
10 za Josefovce, za Efrajimův kmen Elíšama, syn Amíhudův, za Manasesův Gamlíel, syn Pedásurův,
11 za Benjamínův Abídan, syn Gideóního,
12 za Danův Achíezer, syn Amíšadajův,
13 za Ašerův Pagíel, syn Okranův,
14 za Gádův Eljásaf, syn Deúelův,
15 za Neftalíův Achíra, syn Énanův."
16 To byli zástupci pospolitosti, předáci otcovských pokolení; ti byli veliteli izraelských šiků.
17 Mojžíš a Áron přibrali tyto muže uvedené jménem.
18 Prvního dne druhého měsíce svolali celou pospolitost, aby všichni hlásili svůj původ podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán každý jednotlivec od dvacetiletých výše,
19 jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Spočítal je na Sínajské poušti.
Numeri 1

20 Synové Rúbena, Izraelova prvorozeného, byli uvedeni ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán každý jednotlivec mužského pohlaví od dvacetiletých výše, každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
21 Z Rúbenova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet šest tisíc pět set.
22 Šimeónovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; z nich povolaní do služby byli zapsáni do jmenného seznamu, každý jednotlivec mužského pohlaví od dvacetiletých výše, každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
23 Z Šimeónova pokolení bylo povolaných do služby padesát devět tisíc tři sta.
24 Gádovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
25 Z Gádova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet pět tisíc šest set padesát.
26 Judovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
27 Z Judova pokolení bylo povolaných do služby sedmdesát čtyři tisíce šest set.
28 Isacharovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
29 Z Isacharova pokolení bylo povolaných do služby padesát čtyři tisíce čtyři sta.
30 Zabulónovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
31 Ze Zabulónova pokolení bylo povolaných do služby padesát sedm tisíc čtyři sta.
32 Josefovci: Efrajimovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
33 Z Efrajimova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet tisíc pět set.
34 Manasesovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
Komentáře k verši :

za Judův Nachšón, syn Amínadabův, Numeri 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.