Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Exodus 34,30›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 34

28 A byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání.
29 Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři.
30 Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit.
31 Ale Mojžíš je zavolal, i vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k nim promluvil.
32 Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sínaji.
33 Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj.
34 Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno.
35 Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s Hospodinem.

Exodus, Kapitola 35

1 Mojžíš shromáždil celou pospolitost Izraelců a řekl jim: "Hospodin přikázal, abyste dodržovali toto:
2 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku; kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře.
3 V den odpočinku nerozděláte oheň v žádném svém obydlí."
4 Mojžíš řekl celé pospolitosti Izraelců: "Toto přikázal Hospodin:
5 Vyberte mezi sebou pro Hospodina oběť pozdvihování. Každý ať ze srdce dobrovolně přinese jako Hospodinovu oběť pozdvihování zlato, stříbro a měď,
6 látku purpurově fialovou, nachovou nebo karmínovou, jemné plátno, kozí srst,
7 načerveno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže, akáciové dřevo,
Exodus 35

8 olej na svícení, balzámy na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek,
9 karneolové drahokamy a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku.
10 A každý, kdo je mezi vámi dovedný, ať přijde a dělá vše, co Hospodin přikázal:
11 příbytek, jeho stan a přikrývku, spony a desky, svlaky, sloupy a patky,
12 schránu a tyče k ní, příkrov a vnitřní oponu,
13 stůl a tyče k němu i veškeré náčiní, také předkladné chleby,
14 svícen k svícení a náčiní k němu i kahánky a olej k svícení,
15 kadidlový oltář a tyče k němu, olej k pomazání a kadidlo z vonných látek i vstupní závěs ke vchodu do příbytku,
16 oltář pro zápalnou oběť s bronzovým roštem, tyče k němu a veškeré náčiní, nádrž a podstavec k ní,
17 zástěny pro nádvoří, jeho sloupy a patky i závěs pro bránu do nádvoří,
18 kolíky pro příbytek, kolíky pro nádvoří a příslušná lana,
19 tkaná roucha pro přisluhování ve svatyni, svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synům pro kněžskou službu."
20 Celá pospolitost Izraelců vyšla od Mojžíše
21 a každý, koho srdce pudilo a kdo byl ochotné mysli, přicházel a přinášel Hospodinovu oběť pozdvihování pro dílo na stanu setkávání a pro veškerou službu v něm i pro svatá roucha.
22 Přicházeli muži i ženy a všichni ze srdce dobrovolně přinášeli spínadla, kroužky, prsteny a přívěsky, všelijaké zlaté předměty, totiž každý, kdo nabídl Hospodinu zlato jako oběť podávání.
Komentáře k verši :

Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Exodus 34,30

Počet veršů v Bibli je 31 167.