Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A zasadíš ji zdola pod obložení oltáře; mříž bude dosahovat až do poloviny oltáře. Exodus 27,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 27

3 Zhotovíš k němu i hrnce na vybírání popela, lopaty a kropenky, vidlice a pánve na oheň. Všechno příslušné náčiní zhotovíš z bronzu.
4 Zhotovíš k němu také mřížový rošt z bronzu. Na čtyřech koncích mříže připevníš čtyři bronzové kruhy.
5 A zasadíš ji zdola pod obložení oltáře; mříž bude dosahovat až do poloviny oltáře.
6 Zhotovíš pro oltář i tyče; budou z akáciového dřeva a potáhneš je bronzem.
7 Tyče budou provléknuty skrze kruhy. Když bude oltář přenášen, budou tyče po obou jeho bocích.
8 Uděláš jej dutý z desek, jak ti bylo ukázáno na hoře; přesně tak jej udělají.
9 K příbytku uděláš také nádvoří. Na jižní, pravé straně nádvoří budou zástěny z jemně tkaného plátna, pro jednu stranu dlouhé sto loket.
10 Bude tam dvacet sloupů na dvaceti bronzových patkách; háčky ke sloupům a příčné tyče budou stříbrné.
11 Stejně tak budou zástěny i na severní straně v délce sto loket; i tam bude dvacet sloupů na dvaceti bronzových patkách; háčky ke sloupům a příčné tyče budou stříbrné.
12 Našíř nádvoří na západní straně budou zástěny v délce padesáti loket. A bude tam deset sloupů na deseti patkách.
13 Šířka nádvoří na přední, východní straně bude padesát loket.
14 Na jednom křídle bude patnáct loket zástěn; budou tam tři sloupy na třech patkách.
15 I na druhém křídle bude patnáct loket zástěn; budou tam také tři sloupy na třech patkách.
16 V bráně nádvoří bude pestře vyšitý závěs široký dvacet loket z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Budou tam čtyři sloupy na čtyřech patkách.
17 Všechny sloupy na nádvoří budou dokola spojeny stříbrnými příčnými tyčemi; jejich háčky budou stříbrné a patky bronzové.
Exodus 28

18 Délka nádvoří bude sto loket, šířka padesát a výška zástěn pět loket; budou z jemně tkaného plátna; patky sloupů budou bronzové.
19 Všechno náčiní příbytku pro veškerou bohoslužbu v něm i všechny jeho kolíky a všechny kolíky pro nádvoří budou z bronzu.
20 Ty pak přikážeš Izraelcům, aby ti přinášeli čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby bylo možno udržovat ustavičně svítící kahan.
21 Ve stanu setkávání před oponou, která bude zakrývat svědectví, bude o něj pečovat Áron se svými syny před Hospodinem od večera do rána. To je mezi Izraelci provždy platné nařízení pro všechna pokolení.

Exodus, Kapitola 28

1 Přikaž, aby předstoupil tvůj bratr Áron a s ním jeho synové z řad Izraelců, aby mi sloužili jako kněží: Áron a Áronovi synové Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar.
2 Uděláš pro svého bratra Árona svaté roucho k slávě a ozdobě.
3 Promluvíš se všemi dovednými řemeslníky, které jsem naplnil duchem moudrosti; ti zhotoví Áronovi roucho, aby byl posvěcen a mohl mi sloužit jako kněz.
4 Toto budou roucha, která udělají: náprsník a nárameník, říza a tkaná suknice, turban a šerpa; taková svatá roucha udělají tvému bratru Áronovi a jeho synům, aby mi sloužili jako kněží.
5 Použijí zlata, látky fialově purpurové, nachové a karmínové a jemného plátna.
6 Zhotoví umně utkaný nárameník ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.
7 Obě vrchní části budou na obou koncích spojeny; nárameník musí být spojen.
8 Tkaný pás, jímž bude nárameník upevňován, bude zhotoven týmž způsobem ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.
9 Vezmeš dva kameny karneoly a vyryješ do nich jména synů Izraele:
10 šest jmen do jednoho kamene a zbývajících šest jmen do druhého kamene podle pořadí narození.
11 Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ do obou kamenů jména synů Izraele. Vsadíš je do zlatých obrouček
Komentáře k verši :

A zasadíš ji zdola pod obložení oltáře; mříž bude dosahovat až do poloviny oltáře. Exodus 27,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.