Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na jednom křídle bude patnáct loket zástěn; budou tam tři sloupy na třech patkách. Exodus 27,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 27

12 Našíř nádvoří na západní straně budou zástěny v délce padesáti loket. A bude tam deset sloupů na deseti patkách.
13 Šířka nádvoří na přední, východní straně bude padesát loket.
14 Na jednom křídle bude patnáct loket zástěn; budou tam tři sloupy na třech patkách.
15 I na druhém křídle bude patnáct loket zástěn; budou tam také tři sloupy na třech patkách.
16 V bráně nádvoří bude pestře vyšitý závěs široký dvacet loket z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Budou tam čtyři sloupy na čtyřech patkách.
17 Všechny sloupy na nádvoří budou dokola spojeny stříbrnými příčnými tyčemi; jejich háčky budou stříbrné a patky bronzové.
18 Délka nádvoří bude sto loket, šířka padesát a výška zástěn pět loket; budou z jemně tkaného plátna; patky sloupů budou bronzové.
19 Všechno náčiní příbytku pro veškerou bohoslužbu v něm i všechny jeho kolíky a všechny kolíky pro nádvoří budou z bronzu.
20 Ty pak přikážeš Izraelcům, aby ti přinášeli čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby bylo možno udržovat ustavičně svítící kahan.
21 Ve stanu setkávání před oponou, která bude zakrývat svědectví, bude o něj pečovat Áron se svými syny před Hospodinem od večera do rána. To je mezi Izraelci provždy platné nařízení pro všechna pokolení.

Exodus, Kapitola 28

1 Přikaž, aby předstoupil tvůj bratr Áron a s ním jeho synové z řad Izraelců, aby mi sloužili jako kněží: Áron a Áronovi synové Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar.
2 Uděláš pro svého bratra Árona svaté roucho k slávě a ozdobě.
3 Promluvíš se všemi dovednými řemeslníky, které jsem naplnil duchem moudrosti; ti zhotoví Áronovi roucho, aby byl posvěcen a mohl mi sloužit jako kněz.
4 Toto budou roucha, která udělají: náprsník a nárameník, říza a tkaná suknice, turban a šerpa; taková svatá roucha udělají tvému bratru Áronovi a jeho synům, aby mi sloužili jako kněží.
5 Použijí zlata, látky fialově purpurové, nachové a karmínové a jemného plátna.
Exodus 28

6 Zhotoví umně utkaný nárameník ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.
7 Obě vrchní části budou na obou koncích spojeny; nárameník musí být spojen.
8 Tkaný pás, jímž bude nárameník upevňován, bude zhotoven týmž způsobem ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.
9 Vezmeš dva kameny karneoly a vyryješ do nich jména synů Izraele:
10 šest jmen do jednoho kamene a zbývajících šest jmen do druhého kamene podle pořadí narození.
11 Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ do obou kamenů jména synů Izraele. Vsadíš je do zlatých obrouček
12 a umístíš oba kameny na vrchních částech nárameníku, aby byly připomínkou synů Izraele. Áron bude jejich jména nosit na obou ramenou před Hospodinem, aby je připomínal.
13 Zhotovíš i zlaté obroučky
14 a dva řetízky z čistého zlata. Uděláš je jako stočené šňůry a upevníš tyto stočené řetízky na obroučky.
15 Zhotovíš také umně utkaný náprsník Božích rozhodnutí. Uděláš jej týmž způsobem jako nárameník; ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.
16 Bude čtvercový a dvojitý, jednu píď dlouhý a jednu píď široký.
17 Vysadíš jej drahými kameny ve čtyřech řadách: v první řadě rubín, topas a smaragd;
18 v druhé řadě malachit, safír a jaspis;
19 v třetí řadě opál, achát a ametyst;
20 ve čtvrté řadě chrysolit, karneol a onyx. Všechny budou zasazeny do zlaté obruby.
Komentáře k verši :

Na jednom křídle bude patnáct loket zástěn; budou tam tři sloupy na třech patkách. Exodus 27,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.