Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hle, král bude kralovat spravedlivě a velmožové budou vládnout podle práva. Izajáš 32,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Izajáš 32

8 "Ašúr padne, ne však mečem muže, pozře jej meč, ne však lidský. I kdyby utekl před mečem, jeho jinoši budou podrobeni nuceným pracím.
9 I jeho skála odtáhne v děsu, před Hospodinovou korouhví se zděsí jeho velmožové", je výrok Hospodina, který má oheň na Sijónu a pec v Jeruzalémě.

Izajáš, Kapitola 32

1 Hle, král bude kralovat spravedlivě a velmožové budou vládnout podle práva.
2 Každý z nich bude jako skrýše před větrem a úkryt před průtrží mračen, jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji, jako stín mohutné skály v žíznivé zemi.
3 Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí, uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat.
4 Srdce nerozumných nabude poznání, jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně.
5 Bloud už nebude zván šlechetný, potměšilci nebude se říkat velkomyslný.
6 Vždyť bloud mluví bludy a jeho srdce páchá ničemnosti, dopouští se rouhání a scestně mluví proti Hospodinu. Hladovou duši nechává lačnou a žíznícímu neposkytne nápoj.
7 Zbraně potměšilcovy jsou zhoubné, jen k mrzkostem radí, chce zničit utištěné klamnými slovy, když se ubožák dovolává práva.
8 Šlechetný však dává ušlechtilé rady a v ušlechtilém jednání setrvává.
9 Ženy sebejisté, vzhůru, slyšte můj hlas! Bezstarostné dcery, popřejte mému výroku sluchu!
10 Do roka a do dne se budete chvět, vy bezstarostné, neboť je konec s vinobraním, sklizeň se nedostaví.
11 Děste se, vy sebejisté, chvějte se, vy bezstarostné, vysvlečte se, obnažte se, bedra si žínicí přepásejte.
12 Bijí se v prsa, naříkají pro skvělá pole, pro úrodný vinný kmen,
13 pro roli mého lidu, jež vydává trní a bodláčí, ano i pro domy plné veselí v rozjařeném městě.
Izajáš 33

14 Neboť palác zchátrá, hluk města ustane. Návrší se strážnou věží budou navěky jeskyněmi, budou obveselením divokých oslů a pastvinou stád.
15 Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa.
16 I na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost.
17 Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.
18 Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku,
19 i kdyby na les spadlo krupobití a město bylo srovnáno se zemí.
20 Blaze vám, kteří budete osévat zemi všude zavlažovanou a necháte volně běhat býka a osla.

Izajáš, Kapitola 33

1 Běda tobě, který šíříš zhoubu a sám nejsi huben, který jednáš věrolomně, ač se vůči tobě nikdo věrolomně nezachoval. Až dokončíš zhoubu, propadneš sám zhoubě, až dovršíš věrolomnost, bude věrolomně naloženo s tebou.
2 Hospodine, slituj se nad námi, v tebe skládáme naději! Buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení.
3 Národy se rozprchávají před mocným hřmotem, před tvou vyvýšeností se pronárody rozptylují.
4 Kořist vám bude sebrána, jako by ji sebral hmyz, jako přepadávají kobylky, tak bude napadena.
5 Vyvýšen je Hospodin, jenž přebývá na výšině, naplňuje Sijón spravedlností a právem.
6 Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání, jejímž pokladem je bázeň před Hospodinem.
7 Hle, mužové Aríela úpějí na ulicích, poslové pokoje hořce pláčou.
8 Silnice jsou liduprázdné, pocestní přestali chodit. Smlouva se porušuje, města jsou v nevážnosti, člověk nemá cenu.
Komentáře k verši :

Hle, král bude kralovat spravedlivě a velmožové budou vládnout podle práva. Izajáš 32,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.