Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izajáš, syn Amósův. Izajáš 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Izajáš 2

30 Budete jako posvátný strom, jemuž vadne listí, jako zahrada, v níž není vody.
31 Nejzdatnější bude koudelí a jeho skutky jiskrou; vzplane spolu obojí a nikdo to neuhasí.

Izajáš, Kapitola 2

1 Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izajáš, syn Amósův.
2 I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody.
3 Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: "Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit." Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.
4 On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.
5 Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle!
6 Odmrštil jsi svůj lid, Jákobův dům, protože jsou plni východního pohanství, věští z mraků jako Pelištejci, s dětmi cizáků si podávají ruce.
7 Jeho země je plná stříbra a zlata, jeho poklady jsou nepřeberné, jeho země je plná koní a jeho vozům není konce.
8 Jeho země je plná bůžků, klanějí se dílu svých rukou, tomu, co vyrobili svými prsty.
9 Člověk se hrbí, muž se ponižuje, a ty jim nepromineš.
10 Zalez do skal, schovej se v prachu ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností!
11 Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.
12 Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší - to bude sníženo -,
13 na všechny cedry Libanónu, vysoké a vznosné, na všechny bášanské duby,
Izajáš 3

14 na všechny vysoké hory a na všechny pahorky vyvýšené,
15 na každou vypínající se věž a na každou strmou hradbu,
16 na všechny zámořské lodě i na veškerou okázalost.
17 Sehnuta bude zpupnost člověka, ponížena bude lidská povýšenost, v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.
18 Bůžkové nadobro vymizejí.
19 Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
20 V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté, které mu vyrobili, aby se jim klaněl.
21 Zaleze do skalních rozsedlin a do strží ve skaliskách ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
22 Přestaňte už s člověkem, který nemá než dech svého chřípí. Jakoupak má cenu?

Izajáš, Kapitola 3

1 Hle, Pán, Hospodin zástupů, již odnímá Jeruzalému a Judsku oporu i podpěru, všechnu oporu chleba i všechnu oporu vody,
2 bohatýra i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starce,
3 velitele i vznešeného, rádce i zručného řemeslníka a zkušeného zaříkávače.
4 Za velitele dám jim chlapce, vládnout jim budou výrostkové.
5 V lidu bude popohánět jeden druhého, druh druha, chlapec zaútočí na starého, bezectný na váženého.
6 Člověk uchopí svého bratra z otcovského domu a řekne: "Máš plášť, buď naším náčelníkem! Měj si tyto rozvaliny v moci."
Komentáře k verši :

Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izajáš, syn Amósův. Izajáš 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.