Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hle, Pán, Hospodin zástupů, již odnímá Jeruzalému a Judsku oporu i podpěru, všechnu oporu chleba i všechnu oporu vody, Izajáš 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Izajáš 3

21 Zaleze do skalních rozsedlin a do strží ve skaliskách ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
22 Přestaňte už s člověkem, který nemá než dech svého chřípí. Jakoupak má cenu?

Izajáš, Kapitola 3

1 Hle, Pán, Hospodin zástupů, již odnímá Jeruzalému a Judsku oporu i podpěru, všechnu oporu chleba i všechnu oporu vody,
2 bohatýra i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starce,
3 velitele i vznešeného, rádce i zručného řemeslníka a zkušeného zaříkávače.
4 Za velitele dám jim chlapce, vládnout jim budou výrostkové.
5 V lidu bude popohánět jeden druhého, druh druha, chlapec zaútočí na starého, bezectný na váženého.
6 Člověk uchopí svého bratra z otcovského domu a řekne: "Máš plášť, buď naším náčelníkem! Měj si tyto rozvaliny v moci."
7 On se však v onen den ohradí: "Nebudu ranhojičem, nemám doma ani chléb ani plášť. Nečiňte mě náčelníkem lidu!"
8 Jeruzalém klopýtl a Judsko padlo; jejich jazyk a jejich skutky byly proti Hospodinu a do očí vzdorovali jeho slávě.
9 Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí, jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Běda jim, připravili si zlou odplatu.
10 Řekněte: "Spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků."
11 Běda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal.
12 A můj lid - pacholata jsou jeho poháněči a vládnou mu ženy. Můj lide, ti, kdo řídí tvé kroky, jsou svůdci a matou cestu tvého putování.
13 Hospodin se postavil, povede spor, stojí, aby vedl při s národy.
Izajáš 4

14 Hospodin zahajuje soud se staršími svého lidu a s velmoži jeho: "Spásali jste vinici, máte ve svých domech, oč jste obrali utištěného.
15 Jak to, že deptáte můj lid a drtíte tvář utištěných?" je výrok Panovníka, Hospodina zástupů.
16 I řekl Hospodin: "Dcery sijónské se vypínají, chodí s pozdviženou šíjí, svůdně hledí, cupitavě chodí, na nohou jim chřestí nákotníky."
17 Panovník proto zachvátí témě dcer sijónských prašivinou, Hospodin obnaží jejich spánky.
18 V onen den odejme Panovník okrasné nákotníky, náčelky a půlměsíčky,
19 náušnice, náramky a závojíčky,
20 čelenky a řetízky, stužky, talismany a amulety,
21 prsteny a nosní kroužky,
22 slavnostní roucha a přehozy, šátky a váčky,
23 zrcátka i košilky, turbany a řízy.
24 A stane se, že bude namísto balzámu hnis a místo pásu smyčka, místo pracných účesů lysina, místo skvostného roucha žíněný pás a vypálené znamení na místě krásy.
25 Tvoji muži, Sijóne, padnou mečem a bohatýři v boji.
26 Rmoutit se a truchlit budou brány Sijónu; o vše připravený bude sedět na zemi.

Izajáš, Kapitola 4

1 Sedm žen se chytí jednoho muže v onen den. Řeknou: "Budeme jíst vlastní chléb a odívat se vlastními šaty, jenom ať se jmenujeme tvým jménem, zbav nás naší potupy."
2 V onen den bude výhonek Hospodinův chloubou a slávou, plod země důstojností a okrasou pro ty z Izraele, kdo vyvázli.
Komentáře k verši :

Hle, Pán, Hospodin zástupů, již odnímá Jeruzalému a Judsku oporu i podpěru, všechnu oporu chleba i všechnu oporu vody, Izajáš 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.