Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. Genesis 7,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Genesis 7

17 Potopa na zemi trvala čtyřicet dní, vod přibývalo, až nadnesly archu, takže se zdvihla od země.
18 Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po hladině vod.
19 Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy.
20 Do výšky patnácti loket vystoupily vody, když byly přikryty hory.
21 A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř a také všechna na zemi se hemžící havěť, i každý člověk.
22 Všechno, co mělo v chřípích dech ducha života, cokoli bylo na suché zemi, pomřelo.
23 Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země: od lidí až po zvířata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše.
24 Mohutně stály vody na zemi po sto padesát dnů.

Genesis, Kapitola 8

1 Bůh však pamatoval na Noeho i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr, a vody se uklidnily.
2 Byly ucpány prameny propastné tůně i nebeské propusti a byl zadržen lijavec z nebe.
3 Když přešlo sto padesát dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat,
4 takže sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Araratu.
5 A vody ustupovaly a opadávaly až do desátého měsíce; prvního dne desátého měsíce se objevily vrcholky hor.
6 Když pak přešlo čtyřicet dnů, otevřel Noe v arše okno, které udělal,
7 a vypustil krkavce; ten vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily.
Genesis 8

8 Pak vypustil holubici, kterou měl u sebe, aby viděl, zda vody z povrchu země ustoupily.
9 Holubice však nenalezla místečka, kde by její noha mohla spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť vody dosud pokrývaly povrch celé země. Vztáhl tedy ruku, vzal ji a vnesl ji k sobě do archy.
10 Čekal ještě dalších sedm dní a znovu vypustil holubici z archy.
11 A holubice k němu v době večerní přilétla, a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noe poznal, že vody ze země ustoupily.
12 Čekal ještě dalších sedm dní a opět vypustil holubici; už se však k němu zpátky nevrátila.
13 Léta šestistého prvého, první den prvního měsíce, začaly vody na zemi vysychat. Tu Noe odsunul příklop archy a spatřil, že povrch země osychá.
14 Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla již země suchá.
15 I promluvil Bůh k Noemu:
16 "Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů.
17 Vyveď s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu zvěř i ptactvo a dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi. Ať se na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí."
18 Noe tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů.
19 Všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy.
20 Noe pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné.
21 I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: "Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil.
22 Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země."
Komentáře k verši :

Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. Genesis 7,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.