Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A toto jsou synové Šóbalovi: Alván, Manachat a Ébal, Šefó a Ónam. Genesis 36,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Genesis 36

21 Dišón, Eser a Díšan. To jsou chorejští pohlaváři, Seírovi synové v edómské zemi.
22 Lótanovi synové jsou Chorí a Hémam; Lótanova sestra je Timna.
23 A toto jsou synové Šóbalovi: Alván, Manachat a Ébal, Šefó a Ónam.
24 Toto jsou synové Sibeónovi: Aja a Ana. To byl ten Ana, který našel ve stepi horké prameny, když pásl osly svého otce Sibeóna.
25 A toto jsou Anovy děti: Dišón a Oholíbama, dcera Anova.
26 A toto jsou synové Díšanovi: Chemdán a Ešbán, Jitrán a Keran.
27 Toto jsou synové Eserovi: Bilhán, Zaavan a Akan.
28 Toto jsou synové Díšanovi: Ús a Aran.
29 Toto jsou chorejští pohlaváři: pohlavár Lótan, pohlavár Šóbal, pohlavár Sibeón, pohlavár Ana,
30 pohlavár Dišón, pohlavár Eser, pohlavár Díšan. To jsou chorejští pohlaváři podle seznamu pohlavárů v seírské zemi.
31 A toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než kraloval král synům izraelským.
32 V Edómu kraloval Bela, syn Beórův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.
33 Když Bela zemřel, stal se po něm králem Zerachův syn Jóbab z Bosry.
34 Když zemřel Jóbab, stal se po něm králem Chušam z témanské země.
35 Když zemřel Chušam, stal se po něm králem Bedadův syn Hadad, který porazil Midjána na Moábském poli. Jeho město se jmenovalo Avít.
Genesis 37

36 Když zemřel Hadad, stal se po něm králem Samla z Masreky.
37 Když zemřel Samla, stal se po něm králem Šaul z Rechobótu nad Řekou.
38 Když zemřel Šaul, stal se po něm králem Akbórův syn Baal-chanan.
39 Když zemřel Akbórův syn Baal-chanan, stal se po něm králem Hadar. Jeho město se jmenovalo Paú a jméno jeho ženy bylo Mehetabel; byla to dcera Matredy, vnučka Mé-zahabova.
40 Toto jsou tedy jména ezauovských pohlavárů podle jejich čeledí a míst, jmenovitě: pohlavár Timna, pohlavár Alva, pohlavár Jetet,
41 pohlavár Oholíbama, pohlavár Ela, pohlavár Pínon,
42 pohlavár Kenaz, pohlavár Téman, pohlavár Mibsár,
43 pohlavár Magdíel, pohlavár Iram. To jsou edómští pohlaváři podle sídlišť v zemi jejich vlastnictví. To je Ezau, praotec Edómu.

Genesis, Kapitola 37

1 I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host, v zemi kenaanské.
2 Toto je rodopis Jákobův. Sedmnáctiletý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy.
3 Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce; vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici.
4 Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova.
5 Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům; nenáviděli ho pak ještě více.
6 Řekl jim totiž: "Slyšte prosím, jaký jsem měl sen:
7 Vážeme na poli snopy. Tu povstane můj snop a zůstane stát. A hle, vaše snopy obcházely kolem něho a klaněly se mému snopu."
Komentáře k verši :

A toto jsou synové Šóbalovi: Alván, Manachat a Ébal, Šefó a Ónam. Genesis 36,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.