Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 15

11 To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná."
12 "To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
13 Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
14 Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.
15 Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
16 Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.
17 To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.
18 Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19 Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20 Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat - jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
21 Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho,který mě poslal.
22 Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.
23 Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24 Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.
25 To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: `Nenáviděli mě bez příčiny´.
Jan 16

26 Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
27 Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.

Jan, Kapitola 16

1 To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést.
2 Budou vás vylučovat za synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha.
3 To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne.
4 Ale to jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina." "Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi.
5 Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě nezeptá: Kam jdeš?
6 Ale že jsem s vámi tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce.
7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
8 On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:
9 Hřích v tom, že ve mne nevěří;
10 spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte;
11 soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.
12 Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli.
13 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
Komentáře k verši :

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.