Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. Jan 15,27›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 16

25 To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: `Nenáviděli mě bez příčiny´.
26 Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
27 Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.

Jan, Kapitola 16

1 To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést.
2 Budou vás vylučovat za synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha.
3 To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne.
4 Ale to jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina." "Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi.
5 Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě nezeptá: Kam jdeš?
6 Ale že jsem s vámi tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce.
7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
8 On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:
9 Hřích v tom, že ve mne nevěří;
10 spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte;
11 soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.
12 Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli.
Jan 16

13 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
14 On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
15 Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
16 Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte."
17 Někteří z jeho učedníků si mezi sebou řekli: "Co znamenají slova `zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte´ a `odcházím k Otci´?"
18 Říkali: "Co znamená ono: zanedlouho? Nevíme, o čem mluví."
19 Ježíš poznal, že se ho chtějí otázat, a řekl jim: "Dohadujete se mezi sebou o tom, že jsem řekl: Zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte?
20 Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost.
21 Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk.
22 I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.
23 V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to.
24 Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.
25 To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo.
26 V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás;
27 vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.
Komentáře k verši :

Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. Jan 15,27

Počet veršů v Bibli je 31 167.