Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Jan 5,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 5

7 Nemocný mu odpověděl: "Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde."
8 Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi lože své a choď!"
9 A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota.
10 Židé řekli tomu uzdravenému: "Je sobota, a proto nesmíš nosit lože."
11 Odpověděl jim: "Ten, který mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lože a choď!"
12 Zeptali se ho: "Kdo byl ten člověk, který ti řekl: Vezmi je a choď?"
13 Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl.
14 Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!"
15 Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil.
16 A proto Židé začali Ježíš pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu.
17 On však jim odpověděl: "Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji."
18 To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se mu stavěl na roveň.
19 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn.
20 Vždyť Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí; a ukáže mu ještě větší skutky, takže užasnete.
21 Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu, které chce.
Jan 5

22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,
23 aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.
24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
25 Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.
26 Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě.
27 A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.
28 Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas
29 a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.
30 Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal."
31 "Svědčím-li sám o sobě, mé svědectví není pravé.
32 Je však jiný, který o mě svědčí, a já vím, že svědectví, které o mě vydává, je pravé.
33 Poslali jste k Janovi a on vydal svědectví pravdě.
34 Já nepotřebuji svědectví od člověka - ale říkám to proto, abyste vy byli spaseni.
35 Jan byl svíce hořící a zářící, a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle.
36 Svědectví, které mám já, je větší než Janovo: skutky, jež mi Otec svěřil, abych je vykonal. Tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě Otec poslal.
Komentáře k verši :

A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Jan 5,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.