Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal. Jan 5,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 5

21 Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu, které chce.
22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,
23 aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.
24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
25 Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.
26 Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě.
27 A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.
28 Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas
29 a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.
30 Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal."
31 "Svědčím-li sám o sobě, mé svědectví není pravé.
32 Je však jiný, který o mě svědčí, a já vím, že svědectví, které o mě vydává, je pravé.
33 Poslali jste k Janovi a on vydal svědectví pravdě.
34 Já nepotřebuji svědectví od člověka - ale říkám to proto, abyste vy byli spaseni.
35 Jan byl svíce hořící a zářící, a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle.
Jan 6

36 Svědectví, které mám já, je větší než Janovo: skutky, jež mi Otec svěřil, abych je vykonal. Tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě Otec poslal.
37 A sám Otec, který mě poslal, vydal o mě svědectví. Vy jste však nikdy neslyšeli jeho hlas ani jste nespatřili jeho tvář
38 a jeho slovo ve vás nezůstává, poněvadž nevěříte tomu, koho on poslal.
39 Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.
40 Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život.
41 Nečekám slávu od lidí.
42 Ale o vás jsem se přesvědčil, že v sobě nemáte lásku k Bohu.
43 Přišel jsem ve jménu svého Otce, ale nepřijímáte mne. Kdyby přišel někdo ve svém vlastním jménu, toho přijmete.
44 Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte!
45 Nedomnívejte se, že já budu na vás u Otce žalovat; vaším žalobcem je Mojžíš, v něhož jste složili svou naději.
46 Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně.
47 Nevěříte-li tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?"

Jan, Kapitola 6

1 Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiadského jezera v Galileji.
2 Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných.
3 Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky.
Komentáře k verši :

aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal. Jan 5,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.