Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hned na to přiměl své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup. Marek 6,45›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 6

43 A ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb.
44 Těch pak, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů.
45 Hned na to přiměl své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup.
46 Rozloučil se s nimi a šel na horu, aby se modlil.
47 A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi.
48 Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim; tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich.
49 Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domnění, že je to přízrak;
50 všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned promluvil: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!"
51 Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromení úžasem.
52 Nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl byla zatvrzelá.
53 Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu.
54 Jakmile vystoupili z lodi, hned ho lidé poznali,
55 zběhali celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na každé místo, kde slyšeli, že jest.
56 A kamkoli vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout byť jen třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.

Marek, Kapitola 7

1 Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma.
Marek 7

2 Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama.
3 (Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce.
4 A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží: ponořování pohárů, džbánů a měděných mis.)
5 Farizeové a zákoníci se ho zeptali: "Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?"
6 Řekl jim: "Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: `Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
7 marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´
8 Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice."
9 A ještě řekl: "Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!
10 Vždyť Mojžíš řekl: `Cti svého otce i svou matku´ a `kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí´.
11 Vy však učíte: Řekne-li někdo otci nebo matce: `To, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán (to jest dar Bohu)´,
12 již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat;
13 tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho."
14 Když znovu svolal zástup, řekl jim: "Slyšte mě všichni a rozumějte:
15 Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.
16 Kdo má uši k slyšení, slyš!"
Komentáře k verši :

Hned na to přiměl své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup. Marek 6,45

Počet veršů v Bibli je 31 167.