Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Ty si pak vezmi nejvzácnější balzámy: pět set šekelů tekuté myrhy, poloviční množství, totiž dvě stě padesát šekelů balzámové skořice, dvě stě padesát šekelů puškvorce, Exodus 30,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 30

21 Budou si omývat ruce i nohy, aby nezemřeli. To je provždy platné nařízení pro něho i pro jeho potomstvo po všechna jejich pokolení."
22 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:
23 "Ty si pak vezmi nejvzácnější balzámy: pět set šekelů tekuté myrhy, poloviční množství, totiž dvě stě padesát šekelů balzámové skořice, dvě stě padesát šekelů puškvorce,
24 pět set šekelů kasie podle váhy šekelu svatyně a jeden hín olivového oleje.
25 Z toho připravíš olej svatého pomazání, vonnou mast odborně smísenou. To je olej svatého pomazání.
26 Pomažeš jím stan setkávání a schránu svědectví,
27 stůl se vším náčiním, svícen s náčiním a kadidlový oltář,
28 rovněž oltář pro zápalnou oběť se vším náčiním a nádrž s podstavcem.
29 Posvětíš je a budou velesvaté. Cokoli se jich dotkne, bude svaté.
30 Pomažeš Árona a jeho syny a posvětíš je, aby mi sloužili jako kněží.
31 Izraelcům pak vyhlásíš: To je olej svatého pomazání pro mne po všechna vaše pokolení.
32 Nesmí se vylít na tělo nepovolaného člověka. Nepřipravíte podobný olej stejného složení. Je svatý a zůstane pro vás svatý.
33 Každý, kdo namíchá podobnou mast nebo z ní dá nepovolanému, bude vyobcován ze svého lidu."
34 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi si vonné látky, totiž čerstvou pryskyřici, vonné lastury, klovatinu galbanum a čisté kadidlo, od všeho stejný díl.
35 Z toho připravíš kadidlovou směs, odborně smísenou, posolenou, čistou a svatou.
Exodus 31

36 Část jemně rozetři a přines před svědectví ve stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat. To vám bude velesvaté.
37 Kadidlo, které uděláš - ve stejném složení si podobné neuděláte - bude ti svaté, je jen pro Hospodina.
38 Kdokoli by zhotovil podobné, aby vdechoval jeho vůni, bude vyobcován ze svého lidu."

Exodus, Kapitola 31

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2 "Hleď, povolal jsem jménem Besaleela, syna Urího, vnuka Chúrova, z pokolení Judova.
3 Naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla,
4 aby uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí,
5 opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo k zhotovení jakéhokoli díla.
6 Dal jsem mu také k ruce Oholíaba, syna Achísamakova z pokolení Danova. A do srdce každého dovedného řemeslníka jsem vložil moudrost, aby zhotovili všecko, co jsem ti přikázal:
7 stan setkávání a schránu svědectví, též příkrov na ni a všecko náčiní stanu,
8 stůl s náčiním, svícen z čistého zlata s veškerým náčiním a kadidlový oltář;
9 i oltář pro zápalné oběti s veškerým náčiním a nádrž s podstavcem;
10 také jemně tkaná roucha, totiž svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synů ke kněžské službě;
11 i olej k pomazání a kadidlo z vonných látek pro svatyni. Ať učiní všechno, jak jsem ti přikázal."
12 Hospodin řekl Mojžíšovi:
Komentáře k verši :

"Ty si pak vezmi nejvzácnější balzámy: pět set šekelů tekuté myrhy, poloviční množství, totiž dvě stě padesát šekelů balzámové skořice, dvě stě padesát šekelů puškvorce, Exodus 30,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.