Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Utkáš také suknici z jemného plátna a zhotovíš turban z jemného plátna a pestře vyšitou šerpu. Exodus 28,39›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 28

37 Připevníš jej purpurově fialovou šňůrkou na turban; bude vpředu na turbanu.
38 Bude na Áronově čele. Áron bude odpovědný za nepravost při přinášení svatých věcí, které Izraelci oddělí jako svaté, za všechny jejich svaté dary. Květ bude na jeho čele trvale, aby nalezli zalíbení před Hospodinem.
39 Utkáš také suknici z jemného plátna a zhotovíš turban z jemného plátna a pestře vyšitou šerpu.
40 I Áronovým synům uděláš suknice a zhotovíš pro ně šerpy. Zhotovíš jim také mitry k slávě a ozdobě.
41 Oblékneš do toho svého bratra Árona a s ním jeho syny. Dáš jim pomazání a uvedeš je v úřad. Posvětíš je, aby mi sloužili jako kněží.
42 Rovněž jim uděláš lněné spodky, aby zakryly nahotu jejich těla. Budou sahat od beder po stehna.
43 Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vstupovat do stanu setkávání nebo kdykoli budou přistupovat k oltáři, aby konali službu ve svatyni; tak neponesou následky nepravosti a nezemřou. To je provždy platné nařízení pro něho i pro jeho potomky.

Exodus, Kapitola 29

1 Toto s nimi uděláš, až je budeš světit, aby mi sloužili jako kněží: Vezmeš jednoho mladého býčka a dva berany bez vady,
2 nekvašené chleby, nekvašené bochánky zadělané olejem a nekvašené oplatky pomazané olejem; uděláš je z bílé pšeničné mouky.
3 Dáš to do jednoho koše a přineseš to v tom koši jako dar; přivedeš i býčka a oba berany.
4 Potom předvedeš Árona a jeho syny ke vchodu do stanu setkávání a omyješ je vodou.
5 Vezmeš kněžská roucha, oblékneš Áronovi suknici a řízu pod nárameník, i nárameník a náprsník. Pak ho opásáš umně utkaným nárameníkovým pásem.
6 Na hlavu mu vložíš turban a na turban připevníš svatou čelenku.
7 Nato vezmeš olej pomazání, vyleješ jej na jeho hlavu a pomažeš ho.
8 Pak předvedeš jeho syny, oblékneš jim suknice,
Exodus 29

9 přepášeš je šerpou, Árona i jeho syny, a vstavíš jim na hlavu mitry. I stane se jim kněžství provždy platným nařízením. Tak uvedeš v úřad Árona a jeho syny.
10 Přivedeš býčka jako dar před stan setkávání a Áron se svými syny vloží ruce na jeho hlavu.
11 Býčka porazíš před Hospodinem u vchodu do stanu setkávání.
12 Vezmeš trochu krve z býčka a potřeš prstem rohy oltáře; všechnu ostatní krev vyleješ ke spodku oltáře.
13 Pak vezmeš všechen tuk pokrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich, a obrátíš je na oltáři v obětní dým.
14 Maso býčka, jeho kůži a jeho výměty spálíš na ohni venku za táborem. To je oběť za hřích.
15 Potom vezmeš jednoho berana. Áron se svými syny vloží ruce na jeho hlavu.
16 Berana porazíš. Vezmeš trochu jeho krve a pokropíš oltář dokola.
17 Pak rozsekáš berana na díly. Omyješ jeho vnitřnosti a hnáty a přiložíš to k ostatním dílům a k hlavě.
18 Celého berana obrátíš na oltáři v obětní dým. To je zápalná oběť Hospodinu, libá vůně, ohnivá oběť pro Hospodina.
19 Potom vezmeš druhého berana. Áron se svými syny vloží ruce na jeho hlavu.
20 Berana porazíš. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš jí lalůček Áronova ucha a lalůček pravého ucha jeho synů i palec jejich pravé ruky a palec jejich pravé nohy. Zbylou krví pokropíš oltář dokola.
21 Pak vezmeš trochu krve z oltáře a trochu oleje pomazání a postříkáš Árona i jeho roucha a s ním jeho syny i roucha jeho synů. Tím bude posvěcen Áron i jeho roucha a s ním jeho synové a roucha jeho synů.
22 Potom vezmeš z berana tuk a tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich, a pravou kýtu. To je beran vysvěcení.
23 Vezmeš také z koše s nekvašenými věcmi, který je před Hospodinem, jeden pecen chleba, jeden bochánek připravený na oleji a jeden oplatek.
Komentáře k verši :

Utkáš také suknici z jemného plátna a zhotovíš turban z jemného plátna a pestře vyšitou šerpu. Exodus 28,39

Počet veršů v Bibli je 31 167.