Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. Exodus 24,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 25

13 I povstal Mojžíš a Jozue, který mu přisluhoval, a Mojžíš vystoupil na Boží horu.
14 Starším řekl: "Zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Budou tu s vámi Áron a Chúr. Kdo něco má, ať se obrací na ně."
15 Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak.
16 A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sínaji a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku.
17 Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory.
18 Mojžíš vstoupil doprostřed oblaku. Vystoupil na horu a byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

Exodus, Kapitola 25

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2 "Mluv k synům Izraele, ať pro mne vyberou oběť pozdvihování. Vyberete oběť pozdvihování pro mne od každého, kdo ji ze srdce dobrovolně odevzdá.
3 Toto bude oběť pozdvihování, kterou od nich vyberete; zlato, stříbro a měď;
4 látka purpurově fialová, nachová a karmínová, jemné plátno a kozí srst;
5 načerveno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže a akáciové dřevo;
6 olej na svícení, balzámy na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek;
7 karneolové drahokamy a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku.
8 Ať mi udělají svatyni a já budu bydlit uprostřed nich.
9 Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazuji jako vzor svatého příbytku i vzor všech bohoslužebných předmětů.
Exodus 25

10 Udělají z akáciového dřeva schránu dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou.
11 Obložíš ji čistým zlatem, uvnitř i zvnějšku ji obložíš a opatříš ji dokola zlatou obrubou.
12 Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k čtyřem jejím hranám: dva kruhy na jednom boku a dva kruhy na druhém.
13 Zhotovíš tyče z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem.
14 Tyče prostrčíš skrz kruhy po stranách schrány, aby bylo možno na nich schránu nést.
15 Tyče zůstanou v kruzích, nebudou vytahovány.
16 Do schrány uložíš svědectví, které ti dám.
17 Zhotovíš příkrov z čistého zlata dlouhý dva a půl lokte a široký jeden a půl lokte.
18 Potom zhotovíš dva cheruby ze zlata; dáš je vytepat na oba konce příkrovu.
19 Jednoho cheruba uděláš na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Uděláte cheruby na příkrov, na oba jeho konce.
20 Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru; svými křídly budou zastírat příkrov. Tvářemi budou obráceni k sobě; budou hledět na příkrov.
21 Příkrov dáš nahoru na schránu a do schrány uložíš svědectví, které ti dám.
22 Tam se budu s tebou setkávat a z místa nad příkrovem mezi oběma cheruby, kteří budou na schráně svědectví, budu s tebou mluvit o všem, co ti pro Izraelce přikážu.
23 Zhotovíš stůl z akáciového dřeva dlouhý dva lokte, široký jeden loket a vysoký jeden a půl lokte.
24 Obložíš jej čistým zlatem a opatříš jej dokola zlatou obrubou.
Komentáře k verši :

Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. Exodus 24,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.